2 Ekim 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31616

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/9/2018 tarihli ve 30542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına “belgelerle” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili yarıyıl derslerinin başlangıç tarihinden en az 15 işgünü öncesine kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına “boyunca lisans programında” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya tezli yüksek lisans programında” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “üniversite kadrosu” ibaresi “Üniversite kadroları” olarak değiştirilmiştir.

“(1) EAB/anasanat dalı kurulu, her öğrenci için bilim dalı ve anabilim dalı öğretim üyelerinden olmak kaydıyla öncelikle  doktora ve doçentliği o alanda almış Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak enstitüye önerir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bir öğrenci asgari ders sayısı ve kredisi şartını sağlamış ancak asgari krediden fazla ders almışsa, başarısız olduğu ders/dersleri transkriptte gösterilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(6) Bu fıkradaki programlara öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz:

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde.

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında.

(7) Altıncı fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların yüksek lisans programlarına başvurularında;

a) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 60 olarak değerlendirilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) (a) bendinde belirlenmiş olan puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasına “tamamlayamayan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tez önerisinde bulunmayan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Adayların; başvurduğu program için gerekli olan ALES puan türünden en az 55 puan almış olması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, ALES puanı 60 olarak değerlendirilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) (1) numaralı alt bentte belirlenmiş olan puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.”

“(9) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık” ibareleri “Mart-Haziran ve Eylül-Aralık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve konservatuvar ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına başvuranlar haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylardan ALES sözel puan türünden en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünden en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.”

“(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “doktora” ibaresi “sanatta yeterlik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(12) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrenciler için bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle değiştirilen 53 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2018

30542

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2020

31088