29 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31613

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2019 tarihli ve 30779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini,

b) Başkoordinatör: Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi tıp eğitim-öğretim ve sınavların koordinasyonunu sağlayan Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

c) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olan öğretim elemanını,

ç) Değişim ve hareketlilik programı: Ulusal ve uluslararası eğitim kurum ve kuruluşları tarafından organize edilen öğrenci değişim programını,

d) Dekan: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders kurulu: Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te yapılandırılmış eğitim-öğretim programını,

f) Dönem: Her biri en az 32 haftadan oluşan altı yıllık eğitim-öğretim yılının her birini,

g) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmında, değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden ve öğrencilere danışmanlık verilmesinden sorumlu Tıp Fakültesi öğretim üyesini,

ğ) Dönem koordinatörü yardımcısı: Dönem koordinatörüne yardımcı olan ve dönem koordinatörünün bulunmadığı zamanlarda görevini üstlenen Tıp Fakültesi öğretim üyesini/üyelerini,

h) Fakülte: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) İngilizce tıp programı: Tıp Fakültesi eğitiminin İngilizce olarak gerçekleştirildiği tıp eğitim-öğretim programını,

k) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

l) Klinik Beceri Eğitimi Koordinatörü: Klinik Beceri Eğitimi derslerinin koordinasyonundan sorumlu Klinik Beceri Eğitimi Koordinatörünü,

m) Klinik Ders ve Uygulama Kurulu (KDUK): Dönem IV ve Dönem V’te farklı ana bilim dallarında yapılan eğitim-öğretimi,

n) Koordinatörler Kurulu: Baş koordinatör, dönem koordinatörleri, seçmeli dersler ve klinik beceri eğitimi koordinatörlerinden oluşan kurulu,

o) Mütevelli Heyet: Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

p) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli dersler: Tıp Fakültesinde bir yarıyıl süren, öğrenciler tarafından seçilen, Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında ya da Lokman Hekim Üniversitesine bağlı diğer fakülte eğitim-öğretim programlarında açılan teorik ya da pratik dersleri,

s) Seçmeli dersler koordinatörü: Seçmeli derslerin koordinasyonundan sorumlu koordinatörü,

ş) Senato: Lokman Hekim Üniversitesi Senatosunu,

t) Türkçe tıp programı: Tıp Fakültesi eğitiminin Türkçe olarak gerçekleştirildiği tıp eğitim-öğretim programını,

u) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

ü) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

v) Üniversite Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı: Lokman Hekim Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığını,

y) Üniversitelerarası Kurul: Yükseköğretim planlaması çerçevesinde üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine eden kurulu,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Üniversite Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki türlü tıp eğitimi programı mevcuttur.

(2) YÖK ve Üniversitelerarası Kurulun belirlediği temel ilkelere uygun olarak, altı yıllık Türkçe tıp programı ile hazırlık sınıfı hariç olmak üzere altı yıllık İngilizce tıp programını yürüten Fakülte, öğrencilerini tıp doktoru olarak mezun eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Tıp Fakültesi programlarına alınacak öğrenci sayısı Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK tarafından kesinleştirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Eğitim ve Öğretim Koordinasyon Kurulu” ibaresi “Koordinatörler Kurulunun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Dekan tarafından, her öğrenciye eğitim-öğretim ve benzeri konularda yardımcı olmak üzere her ders yılı başında, Fakülte öğretim üyeleri arasından bir danışman belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Tıp Fakültesinde verilen eğitim ve öğretimin süresi, eğitim ve öğretim dili, eğitim ve öğretim şekli, ders kurulları, KDUK, stajlar ve diğer dersler, derslerin işlenişi, ders muafiyeti, intörnlük eğitiminin icra tarzı ve sınavlar ile eğitim-öğretimle ilgili diğer hususlar Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen yönergede belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tıp Fakültesi için normal eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç, her biri dönem olarak adlandırılan ve Fakültenin akademik takvimine göre belirlenen eğitim-öğretim yılı ile başlayan altı yıldan oluşur. Öğrenciler tıp programlarını, hazırlık sınıfında geçen süreler hariç olmak üzere en çok dokuz yılda tamamlamak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Dönem geçme notu 4.00 üzerinden 3.00-3.49 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

(2) Bu öğrencilerin listesi, Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından her dönem sonunda ilan edilir.

(3) Üniversite Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan başarı belgeleri öğrencilere verilmek üzere Dekanlığa gönderilir. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(4) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası alan öğrenciler bu kapsam dışında tutulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Üniversite Öğrenci İşleri Koordinatörlüğüne” ibareleri “Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/5/2019

30779