28 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31612

YÖNETMELİK

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS-LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/10/2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, yarıyıl/yılbaşında öncelikle başarısız olduğu dersleri almak zorundadır. Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği, devam mecburiyeti olan teorik ve uygulama haftalık ders saatlerinin toplamı Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar için kırk ders saatinden Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda ise uygulamanın yoğun olduğu 4. sınıfta kırk ders saatinden, diğer birimlerde otuz ders saatinden fazla olamaz. Tüm birimlerde devam mecburiyeti olan veya olmayan tüm derslerin haftalık ders saati kırkı geçemez. Her dersin süresi kırk beş dakikadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Güzel Sanatlar Fakültesinde ön koşullu derslerden başarısız olan öğrenciler ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde uygulamalı derslerinden başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları uygulama derslerini tekrar almaları halinde ilgili dersler için yeniden %80 devam şartını yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/10/2018

30561