28 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31612

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL VE ASKERÎ ÖĞRENCİ

TEMİN FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların personel ve askerî öğrenci temin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, temin edilecek subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, sözleşmeli personel, işçi ve askerî öğrenciler ile temin faaliyeti sürecinde görev alacak birimleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 508 inci maddeleri ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 40 ıncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Subay, astsubay, Devlet memuru, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, sözleşmeli personel, işçi ve askerî öğrenci olmak üzere başvuran kişileri,

b) Aday değerlendirme puanı: Adayların nihai olarak hesaplanan puanını,

c) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,

ç) Fiziki değerlendirme: Boy ve kilo kriterleri açısından 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile başvuru kılavuzunda belirtilen standartlara uygunluğunun ölçümünü,

d) Fiziki yeterlilik testi: Adayların fiziki yeterliliğini değerlendirmek üzere yapılan sınavı,

e) Kişilik değerlendirme testi: Temel kişilik özelliklerini belirlemek ve mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla uygulanan testi,

f) Komisyon: Temin esnasında yazılı sınav, uygulamalı sınav, yetenek sınavı, fiziki yeterlilik testi, fiziki değerlendirme, mülakat, sağlık muayenesi ile diğer faaliyetleri icra eden heyetleri,

g) Kuvvet komutanlıkları: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını,

ğ) Merkezî sınav: Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen sınavı,

h) Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Millî Savunma Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Millî Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,

ı) Mülakat sınavı: Adaylarla yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen sınavı,

i) Öğrenci seçme uçuşu (ÖSU)/Pilot adayı subay seçme uçuşu (PASU): Öğrenci/pilot subay adaylarının uçuşa yönelik yeteneklerinin gerçek uçuş ortamında test edildiği seçim aşamasını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Psikomotor testi: El-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirme, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal uyanıklık, seçici dikkat ve benzeri yetenekleri ölçmek amacıyla yetenek, zihin ve kas koordinesini gerektiren her türlü beceriyi aynı anda ölçebilen, bilgisayar ortamında uygulanan testi,

l) Uygulamalı sınav: İhtiyaç duyulan becerilerin değerlendirilmesi maksadıyla yapılan başvuru koşullarında belirtilen sınavı,

m) Yabancı dil sınavı: Yabancı dil bilgisi seviyesinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınavı,

n) Yazılı sınav: Bakanlık tarafından yapılan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan başvuru koşullarında belirtilen sınavı,

o) Yetenek sınavı: Başvuru koşullarında belirtilen yeteneklerin değerlendirilmesi amacıyla yapılan başvuru koşullarında belirtilen sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temin ve Kaynak ile İlgili Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Personel ve askerî öğrenci temini Bakanlık tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yürütülür.

(2) Temin faaliyetlerinde görev alacakların nitelikleri, sayıları, çalışma süreleri ve esasları, komisyonların teşkili, sınavların yeri ve zamanı ile temine yönelik diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) İhtiyaç halinde mülakat komisyonlarında psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunlarından üye bulundurulabilir.

(4) Bu faaliyetlerde Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ilgili personelden istifade edilir.

(5) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan atamalar ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan atamalar, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(6) İşçi alımları 22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna istinaden 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(7) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen personel alımları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(8) Fiziki yeterlilik testi, merkezî sınav, yazılı sınav, uygulamalı sınav, yetenek sınavı ve mülakat sınavlarının değerlendirmedeki ağırlık oranları ilgili kuvvet komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

(9) ÖSU ve PASU kriterleri kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Bakanlık tarafından belirlenir. Kuvvet komutanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde öğrenci ve pilot adayı seçme uçuşları belirlenen kriterler dâhilinde hizmet alımı yoluyla da yaptırılabilir.

(10) Askerî öğrenci alımı hariç, alımı yapılacak statü ve sınıf ile ilgili olarak Bakanlık tarafından belirlenecek sertifika, diploma veya belgeye sahip olanların aday değerlendirme puanına ilave en fazla on puan verilebilir.

Personel kaynağı

MADDE 6 – (1) Subay kaynağı; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda belirtilen subay olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(2) Astsubay kaynağı; 926 sayılı Kanun, 4678 sayılı Kanun, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda belirtilen astsubay olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(3) Uzman erbaş kaynağı; 3269 sayılı Kanun ve 6191 sayılı Kanunda belirtilen uzman erbaş olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(4) Sözleşmeli er kaynağı; 6191 sayılı Kanunda belirtilen sözleşmeli er olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(5) Devlet memuru kaynağı; 657 sayılı Kanunda belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(6) Sözleşmeli personel kaynağı; 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen sözleşmeli personel olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(7) İşçi kaynağı; 4857 sayılı Kanun ile bu Kanuna istinaden Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen işçi olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

Askerî öğrenci kaynağı

MADDE 7 – (1) Harp okulları öğrenci kaynağı; 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununda belirtilen askerî öğrenci olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(2) Astsubay meslek yüksekokulları öğrenci kaynağı; 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununda belirtilen askerî öğrenci olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

(3) Fakülte ve Yüksekokullarda Bakanlık nam ve hesabına okutulan öğrenci kaynağı; 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Askerî Okullar, Askerî Öğrenciler, Askerî Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunda belirtilen askerî öğrenci olma şartlarını haiz olanlardan oluşur.

Temini yapılacak personel ve askerî öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda istihdam edilecek personel ile Millî Savunma Üniversitesinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında eğitime alınacak askerî öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarca ihtiyaç duyulan personel sayıları Bakanlığa bildirilir.

b) Temin edilecek personel ve askerî öğrenci sayısı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsangücü Planına uygun şekilde hazırlanan ilgili kuvvet komutanlıkları temin ve yetiştirme planları ile kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları ve Millî Savunma Üniversitesinin ihtiyaç/kapasitesi göz önünde bulundurularak her dönem için sınıf ve varsa branş bazında, öğrenim durumlarına göre Bakanlık tarafından her kuvvet komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir.

c) Askerî personel temini kapsamında şehit ve gazilerin eş ve çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen merkezi sınavda aldıkları puanlarına yüzde on eklenerek değerlendirmeye alınırlar. Bu şekilde çağrı baraj puanını geçen adaylar seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olarak şehit ve gazilerin eş ve çocukları kontenjanında değerlendirilenler arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilir. Askerî öğrenci temini kapsamında giriş koşullarını taşıyan şehit ve gazi çocukları Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen merkezi sınavda aldıkları puanlarına yüzde on eklenerek değerlendirmeye alınırlar. Bu şekilde çağrı baraj puanını geçen adaylar seçim aşamalarına davet edilir. Seçim aşamalarında başarılı olanlar yerleştirme aşamasında ÖSYM tarafından belirlenen ön lisans ve lisans baraj puanlarını almak şartıyla Bakanlık tarafından belirlenen yerleştirme puanının yüzde doksanını alanlardan belirlenen okul kontenjanının en fazla yüzde beşine kadarı ilgili okula yerleştirilir. Bu bent hükümleri sadece;

1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personelinden hayatını kaybetmesi nedeniyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanların,

2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ve Millî İstihbarat Teşkilatı personeli, diğer kamu görevlileri, güvenlik korucuları ve sivillerden hayatını kaybeden veya malul olan ve 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların,

ve çocukları hakkında uygulanır.

ç) Devlet memuru ve işçi temin faaliyetine başvuran şehit ve gazi eş ve çocukları için (c) bendi hükümleri uygulanmaz. Devlet memuru ve işçi temin faaliyetine başvuran şehit ve gazi eş ve çocukları hakkında ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Muvazzaflık hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirenlere verilebilecek ilave puanların usul ve esasları

MADDE 9 – (1) Muvazzaflık hizmetini, 7179 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında yerine getirenler hariç olmak üzere, erbaş ve er olarak yapanlara, askerî öğrenci, dış kaynaktan muvazzaf subay/astsubay, sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er temininde;

a) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde beşine kadar, 7179 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde on beşine kadar,

b) Meslek yüksekokulu veya mesleki ve teknik lise mezunlarından; ilk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanlara sınav tam notunun yüzde onuna kadar, 7179 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edip bu sürenin sonunda terhis olanlara ise yüzde yirmisine kadar,

ilave puan verilebilir.

(2) İlave puan verilip verilmeyeceği, ilave puan verilecek ise hangi temin faaliyetinde ve hangi oranlarda verileceği Bakanlık tarafından belirlenerek sınav başvuru kılavuzlarında ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duyuru ve Başvuru Esasları

Duyuru, başvuru şekli ve zamanı

MADDE 10 – (1) Personel ve askerî öğrenci temini için uygulanacak olan sınavlara ilişkin duyurular, Resmî Gazete’de, Bakanlığın internet sitesinde ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde yayımlanır. Duyurular, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde diğer yöntemler ile de yapılabilir. İlgili mevzuatı gereği farklı usullerde yayımlanması gereken sınavlara ilişkin duyurular usulüne uygun olarak yapılır.

(2) Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı Bakanlık tarafından belirlenir. Başvuru tarihleri ve süresi ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık tarafından değiştirilebilir.

(3) Adayların başvuruları, beyanları doğrultusunda elektronik ortam üzerinden veya Bakanlık tarafından belirlenecek diğer usuller ile alınır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile belirlenecek usuller dışında yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Askerî öğrenci teminine yönelik çağrı işlemlerine esas teşkil etmek üzere Bakanlık tarafından yapılan veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılan veya resmi kurumlarca yapılan ve başvuru koşullarında belirtilen merkezi sınavın duyurusu, müracaatların alınması, icrası ve değerlendirme işlemleri merkezi sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılır.

Başvuruların kabulü

MADDE 11 – (1) Adayların merkezi veya yazılı sınav taban puanı ve puan türü Bakanlık tarafından belirlenir. Başvuruda bulunan adaylar arasında en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılır ve sıralamaya uygun olarak Bakanlık tarafından belirlenecek sayıda aday sınava çağrılır. Sınava çağrılacak en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır. İlan edilen taban puanı ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından değiştirilebilir.

(2) Devlet memuru, sözleşmeli personel ve işçi temininde çağrılacak aday sayısının tespiti ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(3) Çağrılan adayların, öğrenim, sınav puanı, boy, kilo, yaş gibi kılavuzda belirtilen başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığı ve başvuru belgeleri kayıt kabul komisyonu tarafından kontrol edilir. Başvuru koşullarını taşımayanların başvurusu kabul edilmez.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya giriş ile ilgili nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılanların ilişikleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Seçim ve Sınav Esasları

Yazılı ve uygulamalı sınava ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Yazılı ve uygulamalı sınava ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Yazılı ve uygulamalı sınavlar Bakanlık tarafından yapılır veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılabilir.

(3) Özel yetenek sınavı ile istihdam edilecek personel ile belirlenecek meslek/branşlara ilişkin temin faaliyetlerinde, alımı yapılacak statünün ilgili mevzuatında aykırı bir hüküm olmadıkça yazılı sınav şartı aranmayabilir.

(4) Yazılı sınav yapılması halinde itiraza ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenerek kılavuzlarda ilan edilir.

Fiziki değerlendirme, kişilik değerlendirme, fiziki yeterlilik, psikomotor testi ve ÖSU/PASU esasları

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından teşkil edilecek fiziki değerlendirme komisyonları; boy ve kilo şartı aranan temin faaliyetlerinde adayların ölçümlerini yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde ve başvuru kılavuzunda belirtilen standartları taşıyıp taşımadığını tespit eder. Standartları taşımadığı tespit edilen adayların adaylık vasıfları sona erer.

(2) Kişilik değerlendirme testi; subay, astsubay, askerî öğrenci faaliyetlerinde evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanır. Tek başına adayın elenme gerekçesini oluşturmaz, mülakat esnasında değerlendirmeye alınır. Adayların temel kişilik özelliklerini belirlemek ve mülakat aşamasına veri sağlamak amacıyla kullanılır.

(3) Fiziki yeterlilik testi uygulanacak temin faaliyetlerinde; adayların fiziki yeterliliği başvuru kılavuzlarında belirtilen kriterlere göre yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler ilgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir. 

(4) Psikomotor testine ilişkin esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(5) Yalnız uçuşlu ÖSU/PASU kriterleri kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Kişilik değerlendirme testi, psikomotor testi ve ÖSU/PASU testlerine ilişkin adayların itiraz hakkı yoktur. Ancak adayların fiziki değerlendirme ve fiziki yeterlilik testlerine itiraz edebilmesine ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenerek kılavuzlarda ilan edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 14 – (1) Başvuru kılavzunda sağlık kurulu raporu istenilen temin faaliyetlerinde; adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporu almak üzere yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilirler.

(2) Sağlık Kurulu raporları, sınavlarda başarılı olan adaylardan istenir. Ancak, Bakanlık tarafından ihtiyaç duyulması halinde adaylardan daha öncede sağlık kurulu raporu istenebilir.

(3) Başvuru kılavuzunda belirtilen süre içerisinde sağlık kurulu raporu Personel Temin Dairesi Başkanlığına ulaşmayanların adaylıkları sonlandırılır.

(4) Adaylardan görev yapacakları branşların özelliğine istinaden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında ilave sağlık raporları talep edilebilir.

(5) Adayların sağlık kurulu raporlarına kılavuzda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde itiraz hakkı vardır.

Mülakat sınavı

MADDE 15 – (1) Adaylar Bakanlık tarafından oluşturulan mülakat komisyonları tarafından sınava tabi tutulurlar.

(2) Mülakat; komisyon ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(3) Mülakatta adaylar; genel görünüş, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, öz geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi, duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve askerî personel/askerî öğrenci adayları için ayrıca askerlik mesleğine uygunluğu ve istekli olması yönünden değerlendirilir.

(4) Adayların mülakat sınavında başarılı olabilmesi için Bakanlık tarafından belirlenecek baraj puanı ve üzerinde puan alması gereklidir.

Sınav sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) Sınavlarda başarılı olan adayların sınav sonuç listesi, temini planlanan veya ilave ihtiyaç duyulan personel ve askerî öğrenci sayısı dikkate alınarak başarı sıralamasına göre Bakanlıkça onaylanmayı müteakip ilan edilir. Sınav sonuçları açıklanırken, adayların aday değerlendirme puanlarının eşit olması halinde; merkezi/yazılı sınav puanı yüksek olan aday, merkezi/yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde sözlü sınav puanı yüksek olan aday, her iki sınav puanının da eşit olması hâlinde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alır. Merkezi/yazılı sınavın yapılmadığı durumlarda ise; sözlü sınav puanı yüksek olan aday, sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde fiziki yeterlilik testinden aldığı puanı daha yüksek olan aday, her iki sınav puanının da eşit olması hâlinde yaşça büyük olan aday başarı sıralamasında üstte yer alır.

(2) Başvurdukları sınavlarda başarılı olan ancak yerleştirilemeyen askerî personel adayları Bakanlığın uygun görmesi kaydıyla; Bakanlık tarafından hazırlanan sınav başvuru kılavuzunda belirlenen usuller doğrultusunda ve istekleri halinde kuvvet farkı gözetilmeksizin aynı veya farklı sınıf ve statüler için yapılacak alımlarda değerlendirilebilirler. Bu adaylarda yeni değerlendirilecekleri kuvvet ve statülerin öngördüğü fiziki yeterlilik şartları esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri

MADDE 17 – (1) Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile yürürlükteki mevzuat ve Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

Sınav evrakının muhafazası

MADDE 18 – (1) Temin faaliyetlerini yürütecek ilgili daire başkanlıkları ve kurumlarca sınava ilişkin veriler ve basılı sınav evrakları beş yıl süreyle; dava konusu olmuşsa süre sınırlaması olmaksızın davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır.

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 19 – (1) Temin faaliyetleri süresince bütün askerî okulların sınavına girecek intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adayların iaşeleri 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanunu kapsamında Bakanlık tarafından karşılanır.

Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.

Devam eden temin faaliyetleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla devam eden temin faaliyetleri yayımlanmış kılavuz/direktiflerde belirtilmiş esaslara göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.