27 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31611

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) GANO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitenin fakülte/konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı ve giriş koşulları; ilgili birim kurullarının önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde belirlenir. Kayıtlar; Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, Rektörlükçe istenen belgeler sunularak belirlenen tarihlerde yapılır. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazereti olan ve mazeretini belgeleyen adayların kaydı, vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafından da yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan öğrenci, üniversite öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

“(4) Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-devlet sistemi üzerinden de yapılabilir. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrenciler, programın özel durumuna göre istenebilecek belgeleri ders kayıt tarihleri içerisinde ilgili birimlere teslim ederler.

(5) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir elektronik kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının kaybolması veya yıpranması halinde, kayıp ilan belgesini ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunmaları durumunda yeni bir kimlik kartı verilir. Öğrencinin mezuniyeti veya herhangi bir şekilde Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde kimlik kartı iade edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ders kayıt yenileme işlemlerinin sonuçlandırılmasının takibinden öğrenci sorumludur.”

“(8) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, Senatonun öğrencinin öğrenim gördüğü programın özelliğine göre belirlediği ders saati sınırlamaları dikkate alınarak ders kaydı yaptırdığı yarıyıl itibarıyla genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 3.00 olan ve bulunduğu döneme kadar tüm derslerini alıp başarmış olan öğrenciler, ön koşullu dersler hariç haftalık kırk ders saati limitini aşmamak koşuluyla bulundukları dönemin bir üst sınıfından en fazla 3 ders alabilirler. Ayrıca herhangi bir sebeple kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve ÖSYM tarafından, tekrar üniversitelerin aynı bölümlerinin örgün veya ikinci öğretim programlarına yerleştirilen öğrenciler için birimlerince yapılacak intibak sonucunda müfredatlarında bulunan derslerin %75’inden muaf olanlar Senatonun belirlediği esaslar doğrultusunda istedikleri takdirde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile üstten ders alabilirler. Bu durum öğrencinin kayıtlı olduğu akademik birimden erken mezun olması sonucunu doğurduğunda, mezuniyete ilgili akademik birimin yönetim kurulu karar verir.”

“(10) Kayıt dondurma ve uzaklaştırma nedeniyle dönem kaybeden veya ders kaydı yaptırmayan öğrenciler öğrenimlerine kaldıkları yarıyıldan/yıldan devam ederler. Ancak sekizinci fıkrada belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler bir üst sınıftan ders alabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencilerin; ANO’su her yarıyıl, YANO’su her eğitim-öğretim yılı, GANO’su ise bir ve birden çok yarıyıl/yıl sonunda hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, yeterlilik ve düzey belirleme, tek ders mezuniyet, mezuniyet ortalama yükseltme baraj sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavlar olarak düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kafkas Üniversitesi de dahil olmak üzere, herhangi bir yükseköğretim kurumunda daha önce yabancı dil hazırlık programına devam etmiş ve başarıyla tamamlamış olanlardan, hazırlık eğitiminden başarılı oldukları yıl itibarıyla beş yıllık süreyi aşmamış olanlar yabancı dil hazırlık programından muaf tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tek ders mezuniyet sınavı, mezuniyet için ortalama yükseltme sınavı ve azami öğrenim süresi sonundaki ek sınavları”

“(6) Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince yapılan ek sınavlardır. 

a) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

b) İlan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

c) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Bu sınavda en az 60 alan öğrenci bu dersten aldığı ara sınav notlarına ve yüzde hesabına bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir.

d) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir.

e) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

f) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken GANO’yu sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

ğ) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Kayıt dondurmak için yapılacak başvurular; öğrencilerin mazeretlerini şahsen ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ekinde sunmaları durumunda, yarıyılın/yılın başlangıcından bir ay önce başlar, ders kayıt haftasının ikinci günü sona erer. Sağlık nedenine dayanan kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır. İlgili birim yönetim kurulları başvuruları ders kayıt süreleri sona ermeden sonuca bağlar, öğrenciye ve ilgili yerlere tebliğ eder.

(2) Kayıt dondurmak için 32 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan mazeretler geçerlidir.

(3) Haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde, eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk hali, tabii afetler ve sağlık nedenlerinden dolayı yapılacak kayıt dondurma isteklerine ilişkin başvuru ve kayıt dondurma süreleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde bu süreler aşılabilir.

(4) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık kurulu raporu alınması gerekir.

(5) Bir öğrencinin kayıt dondurma isteği, bir yarıyıldan az olamaz. Mazereti nedeniyle bir yarıyıl/yıl kayıt donduran öğrenci öğrenime geri dönmek isterse devamsızlık sınırını aşmamak kaydıyla, dekanlık/müdürlüğe bir dilekçe ile müracaatı halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurma ortadan kaldırılabilir.

(6) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Dikey geçişle, lisans programlarına yerleştirilen meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunlarının kayıt ve intibakları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040

4-

24/7/2014

29070

5-

6/4/2015

29318

6-

21/1/2016

29600

7-

18/9/2017

30184

8-

18/4/2018

30395