27 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31611

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dış paydaş: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, lojistik merkez ve kanunlar ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları,

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu,

ç) İç paydaş: Kafkas Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Merkez: Kafkas Üniversitesi Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede ve Kars kentinde, lojistik konularında üniversite-sektör işbirliğini sağlayarak lojistik konularındaki gelişmelere paralel yeni stratejiler oluşturmak, lojistik sektörü için yenileşme sağlayacak potansiyeli belirleyerek bölgenin rekabet edebilirliğini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gerek Üniversite içi gerekse Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan lojistik ile ilgili konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

b) Bölgede lojistik bilgisine ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara eğitim ve uygulama konularında destek olmak.

c) Ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerine ve diğer kişilere sektörün ana aktörleriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda dış ticaret ve lojistik alanlarında eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek.

ç) Sektörün temsilcileriyle birlikte belirlenecek ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Belirlenecek fikirleri uygulamaya koymaları konusunda sektöre destek vermek.

e) Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını gerçekleştirmek ve bu alanlardaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir veya gerektiğinde süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.   Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birine vekâlet bırakır. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunamaması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun kararını müteakip Rektörün onayına sunmak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun her yıl Aralık ayında Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık ve uzun vadeli yatırım plan ve programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun kararını müteakip, zamanında Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Danışma Kurulunda benimsenen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğunu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konularında bir sonraki Danışma Kurulu toplantısında rapor sunmak.

ğ) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanları arasından lojistik konusunda uzmanlaşmış iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki kişi dâhil olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Müdürün gündeme getirdiği konuları görüşüp karara bağlamak.

c) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların; lojistik ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak Üniversite öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye ile istekleri olması kaydıyla Üniversite dışından Merkezin amaç ve faaliyet alanlarıyla doğrudan ilişkili çalışmaları bulunan kurum ve kuruluş temsilcilerinden Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için seçilen üç üye dahil olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(3) Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyelerinin kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.