27 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31611

YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalındaki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Danışman: Lisansüstü öğrencisine ders, proje ve tez dönemlerinde danışmanlık yapmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Enstitü: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim programlarının yürütüldüğü enstitüleri,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanı olduğu ve enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan birim değeri,

j) Müdür: Enstitü müdürünü,

k) Mütevelli Heyet: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

l) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü,

m) Rektörlük: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,

ö) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Öğretim düzeyleri

MADDE 4 – (1) Lisansüstü öğretim düzeyi, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir. Bunlardan tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(3) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(4) Sanatta yeterlik düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim ve sanatsal çalışmaları kapsar.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile açılır. Lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarının belirlendiği lisansüstü öğretim planları Senato tarafından kabul edilen ilgili yönerge hükümleri doğrultusunda enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır ve enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Lisansüstü programlar, enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adları taşır. Ancak enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayıyla enstitünün bir anabilim/anasanat dalına bağlı, o anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan bir lisansüstü program açılabilir.

(3) Enstitü kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayıyla, yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarıyla ortak programlar açılabilir. Ortak programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin açılması ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretim programlarında açılması düşünülen yeni bir ders ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi, enstitü kurulunun uygun görüşü, Senatonun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü dersleri, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak zorunlu hallerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla, yalnızca yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri de ders verebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, müdürün olumlu görüşü ve Rektörün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendirilebilir. Üniversite dışından görevlendirme yapılması halinde bu kişilerin en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(3) Her yarıyıl hangi derslerin açılacağı ve hangi öğretim elemanlarınca okutulacağı ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir, Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Bu dersi bir kere alan öğrenci daha sonra devam ettiği programlarda bu dersten muaf kabul edilir.

(5) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı programlar ve dersler sadece uzaktan öğretim ve/veya örgün eğitim ve öğretim yoluyla yürütülebilir. Öğretim planlarında yer alan derslerin en fazla %20’si uzaktan öğretim yöntemleriyle verilebilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Her akademik yarıyılda, Enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci alınacağı ve bunların kontenjan sayıları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanarak Senatoya sunulur. Senatonun, teklifi uygun görmesi üzerine söz konusu teklif Mütevelli Heyete sunulur ve Mütevelli Heyetin kararı ile onaylanır. Ancak YÖK ile yapılan protokol dâhilinde ve üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği öğrenci alım ilanında belirtilir ve Senatonun onayıyla duyurulur.

Öğrenim ücreti ve burslar

MADDE 8 – (1) Öğrenim ücreti ve öğrencilere sağlanacak burslar Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekli ile birlikte duyurulur.

(2) Lisansüstü programları öğrencilerine verilecek burslar, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Enstitü tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre lisansüstü programlara öğrenci kaydedilir. Yabancı uyruklu öğrenci kaydı, YÖK kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Kesin kayıt süresi ve kuralları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenerek ilan edilir.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Akademik takvim

MADDE 10 – (1) Akademik takvim, ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından meydana gelir. Her yarıyılın normal süresi ara sınavlar dâhil en az on dört haftadır.

(3) Gerektiğinde eğitim – öğretim faaliyetleri ve sınavlar Senato kararıyla Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Öğrenci her yarıyıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kaydını yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme, bırakma işlemlerine öğrenci, danışmanı ile birlikte karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmaz. Bu durumdaki öğrenci öğrenime devam edemez ve sınavlara giremez; ancak kayıt yenilenmeyen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(3) Kesin kaydını yaptıran ve kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin öğrencisi olduğunu belirten fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.

Yaz öğretimi

MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminin usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Öğretimin, Üniversitenin hangi programlarında Türkçe, kısmen veya tamamen yabancı dille yapılacağına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından karar verilir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile belirli programlarda tüm dersler ya da bazı dersler, birinci fıkrada belirtildiği şekilde yabancı dilde verilebilir. Türkçe ile eğitim yapılan derslerde ise belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir, ödev ve benzeri çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla proje ve tez çalışmaları ile rapor ve seminer sunumları söz konusu yabancı dilde hazırlanabilir.

(3) Yabancı dilde verilecek ders, uygulama ve sınavları yapacak ilgili öğretim elemanlarının 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması gerekir.

Yurt dışı eğitim

MADDE 14 – (1) Masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında kısa ya da uzun süreli eğitim veya uygulama imkânları sağlanabilir. Bunlar, enstitünün özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından ya da öğrencinin kendi girişimleri ile bulduğu yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir. Ancak bunların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programına dâhil edilebilmesi için öğrenci yurt dışına gitmeden önce bununla ilgili olarak danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı gerekir. Bu kapsamda yurt dışında geçirilen süre, bu Yönetmelikteki öğretim sürelerinden sayılır. Ayrıca, ilgili enstitüde aranan başarı koşulları yurt dışındaki öğretimde de aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS kredileri eşdeğerliğinin belirlenmesinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış belgeler esas alınır. Bu maddede belirlenen hususlara ilişkin işlemler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanmak suretiyle yürütülür.

(2) Bu madde kapsamında söz konusu yükseköğretim kurumunda alınan derslerin kredileri toplamı, programda alınması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sinden fazla olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmede esas alınabilir. Hangi yüksek lisans programı için hangi usulün kullanılacağı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla,

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitü tarafından belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlayan öğrenciler, asgari üç yarıyıl sonunda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye ilgili formu doldurarak önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı en az doktora derecesine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezini tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ve anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığının yazılı onayıyla tezi elektronik ortamda enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez savunması bir sonraki yarıyılın ders kayıtlarının başlamasından önce yapılır. Bu tarihin geçirilmesi halinde tez savunmasının yapılabilmesi için öğrencinin yeni dönem için tez kaydı yaptırması gerekir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. Tez savunma sınavının yapılamama nedenleri incelenir ve en geç on beş gün içerisinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Jürinin tekrar toplanamaması halinde yeni bir jüri oluşturulur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 21 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma

MADDE 25 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, lisans ders planı on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine enstitü kurulunun önerisi ile Senato karar verir.

Süre

MADDE 28 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ilgili formu doldurarak enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavdan da 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirir ve başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Tez izleme komitesi sınavına girmeyen öğrencilerin başarısız olduğu ilgili form doldurularak enstitüye iletilir ve notu “U (Başarısız)” olarak sisteme işlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisi kabul edildikten sonra tez konusu değişikliği ihtiyacının hasıl olması durumunda tez danışmanı durumu bir dilekçe ile enstitüye iletir. İhtiyaç görülmesi halinde tez izleme komitesi yeniden oluşturulur ve öğrenci tez önerisini yeni teşkil edilen komiteye sunar.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kılavuzunda yer alan kurallara uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez savunması yapabilmek için mevcut tezden türetilerek ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış bir makalenin bulunması gerekir. Öğrenci makalesinin dergide yayımlanmış halinin bir kopyasını, makalenin yayımlandığı derginin kendi makalesinin görüntülenebileceği linkini, böyle bir link yoksa derginin editöründen aldığı ve makalenin yayımlandığını belirten yazıyı tez teslim formunun ekinde enstitüye sunar.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. İkinci danışmanın jüride yer alması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 34 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden ilgili formu kullanarak yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı onayıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan az olmamak koşuluyla enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, enstitü kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 38 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Başarı ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Derslere devam

MADDE 41 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.

(2) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencinin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

Sınavlar

MADDE 42 – (1) Yarıyıl içindeki kısa sınavlar ile ödev, seminer gibi çalışmaların tarihleri dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir. Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı akademik takvime göre belirlenip enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak ilgili sınavın başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavların, yazılı kâğıt ortamında yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders kataloğunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir. Ayrıca söz konusu sınavlar, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasında YÖK tarafından belirlenen ilkeler uygulanır.

(4) Sınavı, dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca karar verilir.

(5) Ara sınavlara geçerli mazeretleri nedeniyle giremeyen öğrenci mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeyi de ekleyerek sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletir. Öğrencinin mazeretli sayılmasına Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir. Mazeret sınavları ara sınavların bitimini izleyen iki hafta içinde dersin öğretim elemanı tarafından belirlenen tarih ve saatte topluca yapılır. Bu durumdaki öğrencinin ara sınav notu mazeret sınavından aldığı nottur.

(6) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

(7) Yarıyıl sonu sınavında (FF) notuyla başarısız olanlar ile yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 43 – (1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içinde ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. Enstitüye yapılan itiraz dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve enstitü yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(2) İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır. Bu durumda enstitü yönetim kurulu biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturur. İnceleme sonucu enstitü yönetim kurulu tarafından beş iş günü içinde karara bağlanır.

(3) Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde, öğretim elemanı başarı notunun ilan edilmesinden itibaren on iş günü içinde enstitüye dilekçe ile başvurur. Konu enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Başarı notunun belirlenmesi ve notların teslimi

MADDE 44 – (1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, saha çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’tan az ve % 60’tan fazla olamaz. Başarı değerlendirmesinde, bir dersin yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en az 70 olması gerekir, notu 70’ten düşük olan öğrenci o dersten başarısız sayılır.

(2) İlgili öğretim elemanı her dersin başarı notunu öğrenci bilgi sistemine işler ve not listesini imzalayarak sınav evrakıyla birlikte akademik takvimde belirlenen süre içinde ilgili birime teslim eder. Sınav evrakı ilgili birimde iki yıl saklanır.

Notlar

MADDE 45 – (1) Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:

Harf Notu             Ağırlık Katsayısı              100 üzerinden eşdeğer puanı

    AA                             4.00                                      90 – 100

    BA                             3.50                                       85 – 89

    BB                             3.00                                       80 – 84

    CB                             2.50                                       75 – 79

    CC                             2.00                                       70 – 74

    FF                              0.00                                       00 – 69

 

(2) Aşağıdaki notlar ortalamalara katılmaz:

a) S (Yeterli): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden, tez semineri veya tezden alınan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.

b) U (Yetersiz): Öğretim programlarındaki kredisiz derslerden, seminer dersinden, tez seminerinden veya tezden alınan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.

c) P (Gelişmekte olan): Tezini bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrenciye verilir.

ç) NA (Devamsız): Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrenciye verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

d) -1/NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür.

Başarı durumu

MADDE 46 – (1) (S), (CC) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılı sayılır; (FF), (U), (NA), (-1/NP) notu alan ise başarısız olup o dersi tekrarlaması gerekir.

(2) Genel not ortalaması (GNO), 2.50 ve daha yukarı olan ve öğretim programında başarısız dersi bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi

MADDE 47 – (1) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. GNO hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 48 – (1) Bir dersin kredi değeri haftalık teorik saati ile uygulama/laboratuvar saatinin yarısı toplanarak bulunur. Kesirli krediler bir üst veya alt tam sayıya yuvarlanır. AKTS kredisi, öğrencinin bir derse ayırması gereken toplam haftalık saate dayalı olarak hesaplanır.

Yarıyıl ve genel not ortalaması

MADDE 49 – (1) Yarıyıl not ortalaması (YNO), bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin her birinin 4.00 üzerinden başarı katsayısının, derslerin kredi değerleri ile ayrı ayrı çarpılmasından sonra elde edilen toplamın, bu derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenir. Sonucun küsurlu çıkması durumunda sayı, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve tama iblağ olunur.

(2) GNO, birinci fıkrada belirtilen yöntemin alınan tüm derslere uygulanmasıyla elde edilir. Ancak, genel not ortalamasının hesabına sadece öğretim programında bulunan dersler katılır.

Ders muafiyeti

MADDE 50 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci, ders alma ve bırakma süresi sonuna kadar gerekli belgelerle enstitü müdürlüğüne başvurarak önceki yükseköğrenimi sırasında başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasını isteyebilir ve bu talep enstitü yönetim kurulu tarafından Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönerge hükümlerine göre değerlendirilerek karara bağlanır.

Fazladan alınan dersler

MADDE 51 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. GNO’ya, seçimlik derslerden sadece öğretim programındaki kadarı, en yüksek not alınandan başlayarak katılır; artanlar katılmaz.

(2) Mezuniyette fazladan alınan başarılmış derslerden; seçimlik derslerin, notu yüksek olandan başlayarak mezuniyet koşulu için gereken miktarı öğretim programına sayılır, diğerleri fazladan alınan dersler olarak gösterilir, başarılmamış olanlar ise transkriptten silinir.

Diploma tanzimi ve geçici mezuniyet belgesi

MADDE 52 – (1) Sorumlu olduğu derslerden GNO’su 2.50 ve üzerinde olan ve mezuniyetle ilgili yükümlülüklerinin tamamını başaran öğrenciye tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans veya doktora diploması verilir. Diploma tanzim biçimi ve hangi bilgileri içereceği ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından düzenlenir.

(2) Diploması hazırlanıncaya kadar ve diploma ile değiştirilmek üzere öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 53 – (1) Yarıyılın başlangıcından itibaren ilk bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından haklı ve geçerli bulunan nedenlerle öğrencinin bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) Hastalık, tabii afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi mazeretlerin öğrenci tarafından belgelendirilmesi gerekir.

(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez, diğer eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve sınavlara giremez.

(4) Sağlık raporuyla kaydı dondurulan öğrencinin, sağlık durumunun düzeldiğini yine sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

(5) İki yarıyıl kaydı dondurulan öğrenci ilk yarıyıl sonunda öğrenimine devam etmek isterse, bu talebi enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(6) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 54 – (1) Kendi isteği ile enstitüdeki kaydını sildirmek isteyen öğrenci enstitüye yazılı olarak başvurur; ilgili birimlerinden alacağı ilişik kesme belgelerini ve içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin tamamını ödediğine dair belgeyi ibraz ettiği takdirde ilgili yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir, dosyasındaki diploma ve diğer belgeleri verilir.

(2) Başka bir öğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir. Dosyasındaki diploma ve diğer belgeler ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(3) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir, enstitü ile ilişiği kesilir ve dosyasındaki diploma ile diğer belgeleri verilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 55 – (1) Bir lisansüstü programa yerleştirilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programlarından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olanlar bilimsel hazırlık programına alınabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak derslerin toplam kredisi 30’u geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerle ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar lisans dersleri için 10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, yüksek lisans dersleri için bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri esas alınır. Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler, ücret bakımından yerleştirildikleri statüye göre işlem görürler.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 56 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Özel öğrenciler başvurularını ilgili formu kullanarak, almak istedikleri derslerin öğretim elemanlarının ve anabilim dalı başkanının onayını alarak yaparlar.

(4) Enstitü yönetim kurulu kararıyla özel öğrenci statüsünde ders alacak olan öğrenciler kayıtlı bulundukları programın bursluluk statüsüne göre değerlendirilirler. Devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerinin tam burslu kontenjanlarına kayıtlı öğrencilerden ders ücreti alınmaz.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 57 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü programlar arasında yatay geçiş başvuruları ekinde lisansüstü transkripti ile ders tanımları yer alan bir dilekçe ile yapılır.

(3) Başvurularla ön değerlendirmeyi, başvurulan programın bağlı olduğu anabilim/ anasanat dalı tarafından oluşturulan komisyon yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması dikkate alınarak değerlendirilir ve adayın uygun görülmesi durumunda geçiş sağlanır.

(4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

(5) Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

(6) Anabilim/anasanat dalı tarafından oluşturulan komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

(7) Doktora programlarına geçiş başvurusunda bulunan öğrenciler daha önceki programlarında yeterlik sınavını geçmiş olsalar dahi tekrar sınava alınırlar. Bu öğrencilerin daha önce kabul edilmiş bir tez önerisi olsa dahi oluşturulacak tez izleme komitesine tez önerisi sunmak durumundadırlar.

(8) Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına (YÖKSİS) işlenir.

(9) İlgili yılda/dönemde yatay geçiş başvurusu kabul edilerek kayıt yaptıran ancak eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yatay geçiş hakkından vazgeçen öğrencilerin yatay geçiş işlemleri iptal edilir. Bu durumdaki öğrenciler de bu madde hükümlerine göre YÖKSİS’e işlenir.

Disiplin

MADDE 58 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciye uzaklaştırma aldığı sürenin öğrenim ücreti iade edilmez ve sonraki yarıyılın/yılın öğrenim ücretinden mahsup edilmez.

(3) Disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenci, ilgili yarıyılda/yılda kaydoldukları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 59 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır. Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kaydolurken beyan ettiği adresi yanlış veya eksik olarak bildiren veya ikamet adresini değiştirdiği halde Öğrenci Bilgi Sisteminde güncelleme yapmamış olan öğrencinin beyan ettiği adrese yapılacak tebligatlar kendisine ulaşmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.