27 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31611

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/7/2014 tarihli ve 29052 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma ve geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Bayburt Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak, endüstriye ilişkin temel bilimsel sorunları çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının öngördüğü alanlarda karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak, üretime katkıda bulunabilecek her türlü ürün ve/veya ticari ürünlerin üretimini sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışındaki ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla AR-GE konularında iş birliği yaparak yürütülen proje çalışmalarını Merkezin bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

g) Merkez bünyesinde geliştirilen bilgi, teknoloji ve ürün üretimlerinin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında mülkiyet haklarının alınması ve gelirinin Üniversitenin AR-GE etkinliklerinde kullanılması için çalışmalar yapmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Türkiye’nin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olacak ve bölge ülkelerinden gelebilecek talepler için bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar altyapısını hazırlayarak araç ve gereçlerin teminini ve işlerliğini sağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası araştırmacıların, araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vermek, iş birliğini geliştirmek, kamu ile özel sektör kesimlerinin ihtiyaç duydukları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı projeler hazırlamak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalara destek sağlamak.

h) Güncel teknolojilerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek.

ı) Ürün, yöntem ve teknolojileri standartlaştırmak ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak.

i) Patent/faydalı model inceleme ve patentlerden ürün, üretim teknolojileri geliştirmek ve bunların uygulamasına katkıda bulunmak.

j) Geliştirilen teknikleri, teknoloji transferi ve benzeri yasal buluş hakları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı kullanımına sunmak.

k) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında benzer amaçlı ulusal ve uluslararası merkezlerle iş birliği yapmak ve bu merkezlerle bir program çerçevesinde eleman değişimlerini gerçekleştirmek.

l) Üniversite öğrencilerinin endüstriyel sektörlerde çalışabilecek bilgi ve becerilerle donanımını sağlamak, bilimsel çalışmayı teşvik etmek, öğrenci ve bilim adamı adaylarının uygulama becerilerini geliştirmek.

m) Sektördeki kuruluşların ilgili sorunlarına yönelik araştırmalar, tasarımlar ve incelemelerle birlikte, endüstriyel ölçekte deneyler yapmak ve araştırma, uygulama, eğitim birimleri laboratuvarları kurmak ve işletmek.

n) Proje fikir pazarı türü altyapı kurmak ve işletmek, Üniversitede geliştirilen bilgi ve uygulama yöntemlerinin ticarileşmesini desteklemek.

o) Halkı bilgilendirmek için medya kuruluşları ile iş birliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.

ö) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

p) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve yurt dışından bu amaçla gelecek kişilere olanak hazırlamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden, düzenli olarak işleyişinden ve yönetim sorunlarının çözülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde yeni Müdür görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından öğretim elemanları arasından en fazla üç müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. Müdür yardımcıları; Merkezin faaliyetlerinin koordinasyonundan, yürütülmesinden, sonuçlandırılmasından ve yıllık faaliyet raporları ve Merkezle ilgili diğer raporların hazırlanmasından Müdüre karşı sorumludur. Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) Merkez tarafından desteklenen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

h) Merkezde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ı) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

i) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikaları ile bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlık programlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

j) Merkezin faaliyetleriyle ilişkili yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlarla temasa geçmek, iş birliği yapmak ve ilgili mevzuata uygun diğer karşılıklı ilişkileri gerçekleştirmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim elemanları arasından bilgi ve tecrübeleri esas alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“e) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi sunmak, alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

f) Ülkedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine katkıda bulunacak kararlar almak.

g) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

ğ) Merkezin amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2014

29052