26 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31610

YÖNETMELİK

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar, proje, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Bu çalışmaların ara sınav notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir defa yarıyıl sonu sınavı yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar,  proje, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları yarıyıl sonu sınavı olarak değerlendirebilir. Bu çalışmaların yarıyıl sonu notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders planlarına işlenerek duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yarıyıl sonunda DD’den düşük not alınan derslerin, açıldıkları ilk yarıyılda alınması zorunludur. Ancak bu dersler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine danışman tarafından önerilen başka dersleri alır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/8/2015

29456

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/6/2016

29743

2-

21/8/2016

29808

3-

14/10/2016

29857

4-

28/7/2017

30137

5-

28/1/2018

30315

6-

19/2/2018

30337

7-

20/9/2018

30541 (Mükerrer)

8-

1/10/2018

30552

9-

22/4/2019

30753