26 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31610

YÖNETMELİK

Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Teknik Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ormancılık alanında yapılacak kurum ve kurum dışı projelere, yapılan akademik araştırmalara ve AR-GE çalışmalarına imkân sağlamak.

b) Ormancılık alanında kamu, özel sektör ve belediyeler ile iş birliği imkânlarını geliştirmek ve bu kurum ve kuruluşların sorunlarının çözümüne yardımcı olmak, bu kurumlardan gelen eğitim ve üretim taleplerini karşılamak.

c) Ormancılık alanında çalışma yapan uluslararası kuruluşlarla iş birliği geliştirmek.

ç) Öğrencilerin lisans ve lisansüstü çalışmalarında bilimsel ve lojistik destek sağlamak.

d) Ormancılık alanlarında kurs, seminer, ulusal ve uluslararası kongre düzenlemek, konusunda yayın ve yayım faaliyetleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ormanları ve sürdürülebilir ormancılık konularında uygulama ve araştırmalar yapmak.

b) Ormancılık ile ilgili eğitim-öğretimi destekleyici veya tamamlayıcı eğitimler vermek, kurum ve kuruluşların talep ettikleri eğitimleri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel ve tüzel kişiliklerle ortak çalışmalar yapmak.

ç) Ağaçlandırma, kurak alanlar, kent ormancılığı, rekreasyon, şehir planlama, yeşil kuşaklar, iklim değişikliği, su havzaları, ekoturizm, avcılık, fidanlık, sera, mera ve havza ıslahı gibi ormancılık konuları ile orman endüstrisi alanında yapılan uygulama ve araştırmalara destek olmak.

d) Ormancılık alanında yurt içi ve yurt dışı bilimsel kuruluşlarla ortak proje ve iş birliği yapmak.

e) Ulusal ve uluslararası alanda konferans ve kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, bunlara iştirak etmek, alanında bilimsel yayınlar yapmak veya bu alandaki faaliyetlere destek olmak.

f) Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak Merkezin amaçları doğrultusunda seminer, kurs ve eğitim çalışmaları düzenlemek.

g) Ormancılık ve diğer disiplinler arasındaki proje işbirliklerini geliştirmek.

ğ) Yürütülen lisans ve lisansüstü çalışmalar ile proje ve bilimsel çalışmaları desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdürün çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır. Müdür gerekli gördüğünde yardımcılarının değiştirilebilmesini Rektöre teklif edebilir.

(3) Müdürün yokluğunda, görevlendireceği müdür yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla süremez.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulunun geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve uygulanmasını denetlemek.

ç) Merkez çalışanlarının görevlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan çalışma programını kontrol etmek ve onaylamak.

b) Hazırlanan yıllık faaliyet raporunu kontrol etmek ve onaylamak.

c) Merkezde yapılan araştırmaların vizyonu, odağı, yeni çalışma alanları, ortaklık ve iş birliği ile ilgili kararları görüşüp onaylamak.

ç) Müdürün önerisiyle geçici ve sürekli bilimsel araştırma grupları kurulması ve bunların görev sürelerinin belirlenmesi konularını karara bağlamak.

d) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

e) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konular ile Müdür tarafından getirilen konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile Üniversite, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile diğer üniversitelerin temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Üniversite ile kamu kurumları, sanayi, ticaret ve diğer özel sektör kesimleri arasında iş birliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışma alanları kapsamındaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmeler yaparak ilgili konularda Yönetim Kuruluna yeni fikirler ve öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.