25 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31609

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MOTORİN TÜRLERİNE BİODİZEL HARMANLANMASI HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 16/6/2017 tarihli ve 30098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “birinci fıkrasında” ibaresi “birinci ve ikinci fıkralarında” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Rafinerici lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, lisanslı depolarda teslim edilenler de dâhil olmak üzere kara tankeri dolum üniteleri ile ikmal edilen motorinin toplamına, en az %0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtıcı lisansı” ibaresi “lisans” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Ocak” ibaresi “Mayıs” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak lisans sahibinin bu Tebliğ kapsamında ilgili yükümlülük döneminde;

a) Biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması,

b) Asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması,

zorunludur

MADDE 3 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 1/1/2023 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2017

30098

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/12/2018

30631

2-

29/3/2019

30729

3-

31/12/2020

31351