25 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31609

YÖNETMELİK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığını” ibaresi “Ticaret Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “En az 3 yıldır borsa üyesi olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “yahut en az iki yıl süreyle borsa simsarlığı yapmış olmak veya en az üç yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “En az bir yıldır borsa üyesi olmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya en az bir yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle tevsik etmek” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2013

28843