23 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31607

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRENİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uzaktan Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan öğrenim: Yükseköğretim kurumlarında öğretim faaliyetlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlandığı ve yürütüldüğü, öğrenci ile öğretim elemanı ve öğrencilerin kendi aralarında karşılıklı etkileşime dayalı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin bizzat öğretim elemanı tarafından aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın eş zamanlı biçimde verildiği öğretimi,

f) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede yürütülmekte olan uzaktan öğrenim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini temin etmek.

b) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak, kurum ve kuruluşların uzaktan öğrenim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak.

c) Ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

ç) Üniversite bünyesinde e-öğrenme yoluyla verilecek olan sertifika programları açılmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak.

d) Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında iş birliği ve yardımlaşmaya katkıda bulunmak.

e) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarının e-öğrenmeye uyarlanması ve uzaktan öğrenim sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, yayınlar yapmak.

f) Üniversitenin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin düzenleyeceği tüm eğitim programları için gerekli ve uygun olan uzaktan öğrenim desteği sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede örgün eğitim dışında kalan internet tabanlı uzaktan öğrenim yöntemiyle yürütülecek olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarına ilişkin esasları Senato kararları çerçevesinde belirlemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyacakları alanlara yönelik ortak uzaktan öğrenim sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar düzenlemek.

c) Uzaktan öğrenim programlarında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Uzaktan öğrenim programlarına öğrenci kabulleriyle ilgili gerekli duyuruları yapmak; kayıt, giriş sınavı, kredilendirme ve benzeri işlemleri gerçekleştirmek.

d) İnternet tabanlı uzaktan öğrenim çalışmalarının etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı hazırlamak, geliştirmek ve sistemin sorunsuz bir biçimde işlemesini sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; örgün eğitim dışında kalan uzaktan öğrenim kapsamında önlisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü programlar ile kurs, seminer ve sertifika programlarını internet tabanında yürütmek; bu kapsamda, ders yükleme, sanal sınıf, beyaz tahta, çevrimiçi sınav gibi uzaktan öğrenim uygulamalarında bulunmak.

f) Uzaktan öğrenim programlarında görevli öğretim elemanlarına; e-öğrenme platformunun kullanımı, ders materyali tasarımı ve geliştirilmesi ile ölçme ve değerlendirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Uzaktan öğrenim programlarına katılan öğrencilere veya diğer katılımcılara uzaktan öğrenim sistemiyle ilgili eğitimler vermek.

ğ) Uzaktan öğrenim programlarını başarıyla bitiren öğrencilere veya diğer katılımcılara sertifika, ders geçme ve benzeri belgeleri vermek.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; uzaktan öğrenim programlarında sunulan altyapının yeterliliği, sistem performansı, destek hizmetleri ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.

ı) Öğrencilerin derse katılımı, başarı durumları ve verimlilikle ilgili gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, sistemle ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek.

i) Uzaktan öğrenim sisteminin işleyişi ve verimliliği ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmak.

j) Uzaktan öğrenim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları kapsamında, Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez Yönetim Organları ve Görevleri

Merkez yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür birimler içinde görevlendirmeler yapabilir ve bunların bilgisini Yönetim Kuruluna sunar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kuruluna ve Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yeni birimler kurmak.

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, danışmanlık almak ya da vermek.

ğ) Üniversitenin uzaktan öğrenim ile ilgili anlaşma yaptığı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarca açılan sertifika, ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda görev alacak yöneticiler ile teknik ve idari personelin görevlendirilmeleri için teklifte bulunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkları Rektöre sunmak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarını oluşturmak ve komisyonlarla çalışmalar yapmak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdür dahil en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.