23 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31607

YÖNETMELİK

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/9/2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzurum Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yılbaşında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında ödenir. Öğrenim ücretlerinin ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında ödenir. Belirtilen süre zarfında öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sağlık Bilimleri Fakültesi programları için alt sınır %15 olarak uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2,50’nin” ibaresi “2,70’in” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “2,50” ibaresi “2,70” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders muafiyeti başvuruları, öğrencinin Üniversiteye ders kaydı yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Ek kontenjan ve dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdıkları tarihi takip eden ilk hafta içerisinde, yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler ise yatay geçiş başvurusu esnasında muafiyet talebinde bulunabilirler. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri kabul edilmez. Öğrenciler, lisans öğrenimlerine devam ederken eş zamanlı olarak başka bir yükseköğretim programından alıp başarılı olduğu ilgili ders/derslerden başarılı oldukları yarıyılı/yılı takip eden yarıyıl/yılın ilk haftası içerisinde muafiyet talebinde bulunabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmaların en az %80’ine devam etmek zorunludur. Uygulaması olmayan derslerde bir defa devam şartı yerine getirilmiş ise dersin yeniden alınması durumunda devam şartı aranmaz. Fakat ilgili dersin ölçme ve değerlendirme etkinliklerine katılmak zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin yedinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yıl sonunda müfredatta belirtilen tüm etkinlikleri ve devam şartlarını en az bir defa yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için tek derse kaldığı yarıyıl/yıl varsa bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Tek ders sınavı öğrencinin ilgili birime yazılı müracaatı ile yapılır. Tek ders sınavına giren öğrenciler için başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz. Bu sınavdan alınan not ham not olarak kabul edilir ve dersin verildiği son dönemde kabul edilen AL değeri göz önünde bulundurularak takdir edilen harf notu verilir. AL'nin altındaki not ise FF olarak değerlendirilir. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin her dönem sonunda bu derse ait tek ders sınavına girebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bir sınavın sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekan veya müdür, sınav kağıdının incelenmesi için biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon, en geç beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırır. Not değişikliği olması durumunda nihai not ilgili yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) FF notu, ilgili dersten devam şartını sağlayan ancak başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar almak zorundadır.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2019

30892