22 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31606

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; birey, aile, grup, topluluk, örgüt ve toplum düzeyinde sosyal refahla ilgili karşılanamayan ihtiyaçları tespit etmek ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak eğitim, araştırma ve uygulamalar planlamak ve gerçekleştirmek, sosyal politika yapım süreçlerine bilimsel verilerle katkı vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sosyal hizmetin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarındaki ihtiyaçları, hâlihazırda verilen hizmetlerin yeterliliğini belirlemek ve yeni hizmet politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Sosyal hizmetin kapsamına giren alanlarda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği ve eşgüdüm içerisinde projeler planlamak ve yürütmek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında çalışma alanıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Sosyal hizmet alanlarında çalışan kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlara bilimsel danışmanlık yapmak.

d) Sosyal hizmet alanlarında çalışan personelin, yeni bilimsel veriler doğrultusunda bilgilerinin tazelenmesini ve iş verimliliklerinin artırılmasını amaçlayan çeşitli hizmet içi eğitim programları düzenlemek.

e) Çalışma alanıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, panel, atölye çalışması, seminer, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikleri planlamak ve yürütmek.

f) Sosyal hizmet alanlarında sertifika, kurs ve benzeri eğitim programları planlamak ve yürütmek.

g) Yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında sosyal hizmetle ilgili programlar yayınlanmasına katkı sağlayarak toplumsal bilincin artırılması amacına yönelik kitle iletişim faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Bülten, dergi, bilimsel dergi gibi süreli yayınlar ve kitap çıkarmak, sosyal politika alanında rapor yayımlamak.

h) Sosyal hizmet alanlarında ortaya çıkan son gelişmeleri ve yenilikleri çeviri çalışmalarıyla aktarmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında sosyal hizmet kuram ve uygulamalarına ilişkin lisans ve lisansüstü programlarda ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Kesintisiz altı aydan uzun süre görevi başında bulunmayan Müdürün görevi sona erer ve yerine yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, bu Kurullara başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezin idarî işlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak yıllık bütçesini, faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdüre görevlerinde yardımcı olmak üzere; iki müdür yardımcısı sosyal hizmet, sağlık, tıp, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından gösterilecek iki katı adayın içinden Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün görevi sona erince müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi dolmadan ayrılanların ya da kesintisiz altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından kendilerine verilen görevleri yaparlar ve Müdürün yokluğunda yerine vekalet ederler.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür tarafından belirlenen bir müdür yardımcısı ve sosyal hizmet, sağlık, tıp, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilecek iki katı aday içinden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye dâhil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeliğinden süresi dolmadan ayrılanların ya da kesintisiz altı aydan uzun süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez veya bunun dışında gerek duyulan durumlarda salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde gerekli görülecek çalışma gruplarını kurmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, eğitim programlarını planlamak, değerlendirmek ve desteklenecek olanlara karar vermek.

d) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin usul ve esaslarını belirlemek, bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

e) Danışma Kurulu üyelerini önermek.

f) Merkezde görevlendirilecek akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacını Rektöre sunmak, görevlendirilecek personelin niteliklerini belirlemek.

g) Merkezin yürüteceği programlar sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını düzenleyerek Senatoya önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen sosyal hizmet, sağlık, tıp, eğitim veya sosyal bilimler alanlarında çalışan Üniversite içinden ve dışından beş kişiden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine çoğunluk aranmaksızın yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yürütmekte olduğu faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulunmak.

b) Merkezin yürüteceği faaliyetler konusunda önerilerde bulunmak.

c) Gelecek çalışma yılına ait programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen eğitim, uygulama ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü demirbaş, alet ve ekipman Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.