21 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31605

YÖNETMELİK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden:

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ SPORCU EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESEUAM): Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak Üniversitenin bulunduğu bölgede spor bilimleri konusunda eğitim vermek, konuyla ilgili araştırma projeleri hazırlamak, yönlendirmek ve araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

b) Engelli sporcuların sportif performansı geliştirmeye yönelik, amatör ve profesyonel sporcular üzerine araştırmalar yapmak, her yaş grubu için fiziksel aktivite programları düzenlemek ve önermek.

c) Üniversitenin bulunduğu bölge başta olmak üzere Türkiye genelinde, engelli bireyleri sportif yetenek seçimi taraması yapmak ve branşlara yönlendirmek.

ç) Engelli sporcuların spor yaralanmalarının önlenmesinde koruyucu sağlık hizmeti sunmak, yaralanmış engelli sporcular başta olmak üzere rehabilitasyon programları hazırlamak ve uygulamak.

d) Engelli sporcular ile ilgili konferans, sempozyum, seminer ve kongreler düzenleyerek engelli spor bilimleri konusunda yayın faaliyetlerinde bulunmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında engelli spor bilimleri konusunda yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak bilgi alışverişi ve eleman yetiştirmede koordinasyonu sağlamak.

f) Engelli sporcular alanında ilgili ulusal ve uluslararası alanda bilimsel araştırma, inceleme, analiz ve değerlendirmeler yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma desteği sağlamak.

b) Bilimsel araştırmalar yapmak, araştırmalara destek sağlamak ve uygulanan yöntemlere yeni uygulama modelleri katmak, araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

c) Engelli bireylere yetenek seçimi ve sağlık taramaları yapmak, uyguladığı motor testler sonucunda engelli bireyleri uygun spor dalına yönlendirmek.

ç) Engelli sporculara performans testleri uygulanarak mevcut durumlarını tespit etmek ve performansı geliştirici paket programlar hazırlamak.

d) Spor yaralanmaları ve sakatlanmalarına karşı önleyici bilgi ve becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesini sağlamak.

e) Spor bilimleri ve sporcu sağlığı alanında çalışan antrenör, kondisyoner, masör, fizyoterapist ve doktor gibi personele sürekli eğitim programları düzenlemek.

f) Üniversite içinden veya dışından Merkezin amaçları ile ilgili olarak talep edilmesi halinde danışmanlık hizmeti vermek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin spor bilimleri alanındaki kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görev süresi bitmeden önce görevinden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve yönetim ile ilgili işleri yürütmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun olarak ilgili kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Merkezin faaliyetleri ile ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunarak yapılması gereken işler hakkında önerilerde bulunmak.

e) Merkezin ödenek ve akademik, idari, teknik personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa olağan veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları yönlendirmek, gerektiğinde çalışma gruplarını oluşturmak ve bu çalışma gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve onaylamak.

ç) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

d) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili iş birliği esaslarını belirlemek.

e) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yapılacak olan eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularını değerlendirip karara bağlamak.

f) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Üniversitenin paydaşlarını ve/veya istekleri halinde Üniversite dışındaki paydaşlarını temsil eden Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa ve/veya gerekli hallerde olağanüstü toplanır. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz. Danışma Kurulunun kararları istişari niteliktedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.