21 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31605

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BATU-KAM): Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın ve aile sorunları alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar, uygulamalar yapmak ve bu tür araştırmaları da desteklemek; akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim çalışmalarında bulunmak, projeler geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın araştırmaları konusunda lisansüstü programlar açılmasına katkıda bulunmak bu programlarda bilimsel çalışmalar geliştirmek ve bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı oluşmasına katkı sunmak.

b) Kadın çalışmaları ile ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, tarih, psikoloji, ekonomi gibi birçok alanda araştırma yapmak proje oluşturmak ve projelerde yer almak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karşılaştığı insani ve medeni hak ihlalleri, cinsiyet ayrımcılığı, her türlü şiddet, istismar ve ihmal, yıldırma, taciz, tecavüz ve ifade özgürlüğü kısıtlaması gibi kadınların her alanda karşılaştığı sorunların araştırılması, bu problemlere çözümler üretilmesi ve mevcut durumlarının iyileştirilmesi için bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve toplantılar yapmak, dergi, kitap, rapor ve istatistiki veriler yayınlamak, eğitimler vermek, kurslar açmak, projeler geliştirmek ve uygulamak, yurt içi ve yurt dışından üniversiteler, kamu ve özel kurumlar, iş dünyası, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ç) Toplumsal yapıda kadın hakları ve sorunları konusunda farkındalık oluşturarak, kadınların hayatın her alanında karşılaştığı problemlerin, engellemelerin azaltılmasını sağlamak ve kadın haklarını destekleyici bir kültürün gelişmesine katkı sunacak faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

d) Kadınların bireysel yeteneklerini, mesleki bilgisini, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda karar mekanizmalarına katılımlarını güçlendirecek, sosyal ve ekonomik gelişmeye de katkı sağlayacak çalışmalarda bulunmak.

e) Kadınların dünyada ve Ülkemizdeki sosyal, ekonomik, teknolojik ve internet temelli gelişmeler karşısında kapasitesini ve becerilerini geliştirici faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

f) Kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesini sağlayıcı, kadının ekonomik alanda varlığını, katkısını, etkinliğini artırıcı ve ekonomik gücünü iyileştirici çalışmalar yapmak.

g) Kadınların yaşamın tüm alanlarında karşılaşabilecekleri temel sorunların erken dönemde tespit edilmesi, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önleyici, bireysel, sosyal, ekonomik, hukuki stratejiler, politikalar ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek.

ğ) Merkezin  amacına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki üyeyi müdür yardımcısı olarak  görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da  bu görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve programları hazırlamak.

f) Merkezde planlanan çalışmaların yürütülmesini sağlamak.

g) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

ğ) Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine yılda en az dört kez toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.

b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak.

c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

d) Gelecek takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel toplantı ve eğitim faaliyetlerini belirlemek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel toplantıları organize etmek ve denetlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen yedi kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerekli gördüğü takdirde kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.