20 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31604

YÖNETMELİK

Ufuk Üniversitesinden:

UFUK ÜNİVERSİTESİ KUŞAKYOL ÜLKELERİ VE ÇİN UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (UKÇAM): Ufuk Üniversitesi Kuşakyol Ülkeleri ve Çin Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

d) Rektör: Ufuk Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ufuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, Kuşakyol Ülkeleri ile ilgili konular üzerine disiplinler arası bilimsel araştırmalar yürütüp bu konulara yönelik araştırmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs, seminer ve çalıştaylar düzenlemek, makale, bülten ve raporlar hazırlanmasına yönelik çalışmalar için imkân sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; yurt içi ve yurt dışında benzeri nitelikteki merkez ve süreli yayın kuruluşları ile iletişim kurmak ve iş birliği yapmak, Üniversitenin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek ve güçlendirmek.

c) Diğer üniversite, kamu, sanayi ve yayın kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek, sektör-akademi iş birliğini güçlendirmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak donanım ve verileri sağlamak.

ç) Üniversitenin ilgili fonlardan faydalanmasını sağlamak, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Kuşak ve Yol Girişimi Üniversiteler Arası Ağı ile Kuşak ve Yol Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri Ağına dâhil olarak öğrencilerinin değişim programlarına gidebilmelerini ve staj yapabilmelerini sağlamak, burs kaynağı temin etmek.

d) Üniversitede yapılacak ilgili lisans, lisansüstü, doktora ve diğer araştırmalarda Merkezin donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

e) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) İlgili bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev alabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre önermek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

e) Danışma Kurulu tarafından incelenen faaliyet ve dönem raporlarını Mütevelli Heyete, Rektöre veya ilgili rektör yardımcısına sunmak.

f) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerdiği öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından görevlendirilen altı üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak belirleyerek görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu üyelerin müdür yardımcılığı görevleri Müdürün görev süresiyle sınırlıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ve üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir defa toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili planların ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak, bunların görevlerini düzenlemek ve bu gruplarda görevlendirilecek kişileri tespit etmek.

ç) Merkezin amaçlarına uygun araştırma, proje ve eğitim müracaatlarını inceleyerek karara bağlamak, uygun gördüğü müracaata ait çalışmayı ilgili çalışma grubuna yaptırmak.

d) Çalışma grubu tarafından hazırlanan raporları incelemek ve karara bağlamak.

e) Yurt içi-yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve derneklerle iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Yıllık faaliyet programında yer almayan ancak programa alınmasında yarar görülen yeni gelişmelere ilişkin faaliyetlerin başlatılmasına Mütevelli Heyetin izni ve Rektörün onayı ile karar vermek.

g) Müdürün getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversite ile istekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulu ve Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Danışma Kurulu, Müdürün daveti ile en az altı ayda bir defa toplanır.

(2) Danışma Kurulu üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Görev süresi dolan Danışma Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya bir yıldan fazla süreyle başka bir yerde görevlendirilmesi nedeniyle toplantılara katılamayan Danışma Kurulu üyesinin yerine yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin görevleri ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar, uygulamalar ve alınacak önlemler hakkında tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili planları ve programları incelemek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışma alanına giren konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Mütevelli Heyetin onayıyla Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür.