20 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31604

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE

UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kastamonu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Coğrafi verilerin ve veri setlerinin tanımlanması, üretilmesi ve paylaşılması kapsamında Ülke ve yerel yönetimler ölçeğinde coğrafi verilerin üretilmesini ve paylaşılmasını sağlamak.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi dâhilinde ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisaslaşma kapsamında, coğrafi bilgi sistemlerini ve uzaktan algılama teknolojilerini yakından takip eden, alanında öncü araştırma ve uygulama merkezlerinden biri olmasını sağlamak.

c) Zaman, iş gücü ve maliyetler açısından oldukça faydalı olan coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin, geniş kitleler tarafından farklı disiplinler içerisinde kullanımının artması için bilgilendirmeler yapmak.

ç) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojileri ile ilgili güncel bilimsel çalışmalar yardımı ile ilgili kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve eğitim kurumlarına teknik ve eğitim desteğinde bulunmak.

d) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri ile ilişkili lisans ve lisansüstü düzeyde yapılacak bilimsel faaliyetlere ve projelere alt yapı oluşturmak.

e) Konu ile ilgili faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri oluşturmak.

f) İlgili konu kapsamında seminerler ve konferanslar düzenleyerek bahsi geçen teknolojilerinin öneminin ve kullanım alanlarının geniş kitlelere aktarılmasını sağlamak.

g) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında kitap, dergi ve akademik yayınlarını yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yüksek hassasiyetli coğrafi veri setlerinin oluşturulabilmesi için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında araştırmalar yapmak, konu ile ilgili kitap ve akademik yayınların teminini ve dokümantasyonunu sağlamak.

b) Küresel iklim değişikliği ile mücadelede oldukça büyük bir öneme sahip olan ormanlık alanların korunması ve geliştirilmesi için küresel ve yerel ölçekli orman varlığını gösteren veri setlerinin temin edilmesi, hazırlanması ve uygun şartlar dâhilinde çevrim içi paylaşılmasını sağlamak.

c) Mevcut arazi örtüsü/kullanımı durumunun ve geçmişten günümüze yaşanan değişimlerin incelenmesini sağlamak.

ç) Sulak alanların mevcut durumu ve korunması ile ilgili ileri uzaktan algılama teknolojileri kullanarak akademik çalışmalar yapmak.

d) Diğer çevre sorunları ile mücadelede, şehir ve bölge planlamada ve peyzaj çalışmalarında coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknolojilerinin kullanımını desteklemek.

e) Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin konu ile ilgili çalışmalarına ve projelerine teknik destek sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum ve kuruluşlara coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, yeni teknolojiler ve yazılımlar hakkında eğitimler düzenlemek.

g) Okul öncesi eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi düzeylerinde eğitim veren okullarda, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik yaklaşımı ile genç bireylerde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama hakkında farkındalık oluşturmak için iş birliğinde bulunarak gerekli çalışmalar yapmak.

ğ) Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında yurt içinde ve yurt dışında, ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, panel, çalıştay ve sergiler düzenlemek, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışından alanında uzman bilim insanlarını bu etkinliklere davet etmek.

h) Kastamonu ili ve çevre illerin faaliyetlerini takip etmek ve gerekli durumlarda bu faaliyetlere teknik destek sunarak bu bölgelerde paydaşlar ile birlikle akademik nitelikli, katma değeri yüksek çalışmalar oluşturmak.

ı) Coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, yazılımlar ve teknolojiler ile ilgili sertifika programları geliştirmek.

i) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite içerisinde coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama konularında çalışan görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla 2 kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman belirlediği müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin bitmesiyle sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin faaliyetlerini amaçlarına uygun olarak yürütmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilir. Yönetim Kurulu, üyelerinin sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, gerektiğinde Merkezin bünyesinde çalışma grupları kurmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek, karara bağlamak.

c) Mevcut imkânlara göre araştırma ve uygulama alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü ekipman ve demirbaşlar Merkez kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.