19 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31603

YÖNETMELİK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden:

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadının ve ailenin sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmalarını ilgilendiren her konuda duyarlılığı, bilgi ve yeterliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalarda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadının ve ailenin ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal, sağlık ve hukuki sorunlarıyla ilgili araştırma yapmak, eğitim vermek ve seminer düzenlemek.

b) Aileyi temel alarak; kadın ve aile sorunlarıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum, sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

c) Merkezin amacı doğrultusunda kadın ve aile çalışmaları ile ilgili konuların yer aldığı süreli yayın çıkarmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ç) Üniversite bünyesinde kadın ve aile konusunda farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplayarak yürütülen bilimsel çalışmaları desteklemek.

d) Kadın istihdamının artırılmasına, kadının sosyal ve siyasal alanda, kent yaşamında konumunun güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek, destek programlarıyla projeler geliştirmek ve uygulamak.

e) Uzun yıllar aile birlikteliğini korumuş kadınların Merkez ile iletişimlerini sağlamak ve aile olma/kalma bilincini geliştirmek, sağlıklı ailenin devamlılığın sağlamak gibi konulara ilişkin deneyimlerini aktarmaları için uygun ortam oluşturmak.

f) Yönetim Kurulunun Merkezin faaliyet alanları ile ilgili kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın ilk üç ayı içinde Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

g) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Gerekli hallerde Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

h) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

ı) Gerekli gördüğü durumlarda çalışma grupları oluşturulmasını Yönetim Kuruluna önermek ve bu çalışma gruplarının başkan ve üyelerini Yönetim Kuruluna önermek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından önerilen kadın ve aile konularında çalışmaları olan Üniversitedeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez veya gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Rektöre sunmak.

b) Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

d) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

g) Çalışma grupları oluşturulmasına karar vermek ve oluşturulan bu çalışma gruplarının başkan ve üyelerini belirlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

ı) Merkezin faaliyetlerini daha etkin sürdürülebilmesi için stratejiler geliştirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya istekleri halinde; diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(4) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak amacı ile Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve bunlara faaliyet raporu düzenletebilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.