19 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31603

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 12/7/2018 tarihli ve 30476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle başarısız öğrencilere imkân sunmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait devam koşulunu sağlayarak, başarısız olduğu dersleri alabilir veya daha önce alt dönemden alamadığı dersleri alabilir. Daha önce hiç almadığı veya alıp da devam koşulunu yerine getiremediği dersleri alamaz. Derslerde en son alınan not geçerlidir.”

“(4) Yaz öğretiminde öğrenciler azami üç ders veya en fazla on beş AKTS’lik ders alabilir. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden alınan ders/dersler de hesaplamaya dâhildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yaz öğretiminde ders verecek öğretim elemanlarının zorunlu ders yükü sıfır kabul edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2018

30476