19 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31603

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE

HAZIRLIK SINIFI VE YABANCI DİL DERSLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/3/2021 tarihli ve 31417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“dd) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): İstanbul Rumeli Üniversitesinde zorunlu ve isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerin hazırlık sınıfını geçme sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf birinci yarıyıl başında İngilizce III (ENG281) dersini alacak öğrencilere İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılır. İlgili sınavın sonucuna göre öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler.

(6) MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Uçak Teknolojisi) ve Ulaştırma Hizmetleri Bölümü (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri) ön lisans bölümlerinde ikinci sınıf ikinci yarıyılda Mesleki İngilizce dersleri verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğretim dili Türkçe olan ön lisans ve lisans öğrencilerinden birinci sınıfta zorunlu olan İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olmak isteyenler Ortak Zorunlu YDMS’ye katılmak istediklerini belirtilen bir dilekçe ile başvuru yaparak sınava katılırlar. Sınava girmek isteğe bağlıdır. Sınav akademik yılın başında yapılır ve sınavdan 60/100 (CC) veya üzeri puan alan öğrenciler ilgili akademik yıldaki İngilizce I (güz) ve İngilizce II (bahar) derslerinden muaf olurlar. Ortak Zorunlu YDMS çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur; her soru 2 puan değerinde olup toplam 100 puan üzerinden hesaplanır. Sonuçlar optik okuyucu ile okunur. Sınav birinci sınıf İngilizce uzaktan eğitim ders programı çerçevesinde hazırlanır ve akademik yılsonunda hedeflenen A1 ve A2 seviye dil düzeyini kapsayan konulardan oluşur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yabancı dil hazırlık sınıfı, eğitim dili yabancı dil olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullarda isteğe bağlıdır. Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil seviyesi akademik takvimde güz döneminin başında Yabancı Diller Bölümü tarafından hazırlanan ve uygulanan Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı ile belirlenir.”

“(5) Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavından alınan puana göre öğrencinin zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı veya muaf olamadı ise hazırlık sınıfında hangi seviyede öğrenim göreceği belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık öğretiminde, güz ve bahar dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere, %85 oranında derslere devam etmek zorunludur. Her bir seviye için geçerli olacak devamsızlık süresi ilgili dönemin başında öğrencilere duyurulur. Devamsızlık süresini aşan öğrenciler devamsız öğrenci durumuna düşer ve devamsızlıktan kalır. Bu öğrenciler, ilgili ve takip eden dönemin dersleri ile kısa, ara, yarıyıl sonu ve konuşma sınavlarına giremez. Devamsızlıktan kalan öğrenciler bahar yarıyılı sonunda yapılan İYS’ye girme hakkını kaybeder. Bu öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz okuluna devam edip yaz dönemi sonunda verilen İYS’ye girerler veya ilk girebilecekleri sınav, bir sonraki akademik yılın güz yarıyılı başında düzenlenen İYS’dir

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin bahar yarıyılı sonunda düzenlenecek İYS’ye girebilmeleri için;

a) Devam zorunluluğunun yerine getirilmesi,

b) Güz ve Bahar yarıyılı dönem içi başarı notları toplamının ortalamasının en az 60 puan olması,

koşullarının sağlanması gerekir.

(2) İsteğe bağlı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında bahar yarıyılı sonunda düzenlenecek İYS’den 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında birinci akademik yılsonunda başarısız olan öğrenciler, ertesi yıl da hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl boyunca başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına kayıt yaptırabilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olmakla birlikte isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler programda başarılı olmasalar bile, ön lisans veya lisans programlarına devam edebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) İYS’de başarı notu eğitim dili Türkçe olup isteğe bağlı hazırlık eğitimi alan öğrenciler için 70/100’dür. İYS notuna göre başarılı veya başarısız olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler için İYS’de başarı notu 70/100’dür. İYS notuna göre başarılı olan öğrenciler bir sonraki ders yılında kazandıkları bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırırlar. Başarılı oldukları takdirde eğitim alan tüm öğrencilere yabancı dil seviyelerini ve başarı durumlarını gösteren yabancı dil sertifikası verilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/3/2021

31417