19 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31603

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programlarının tanımlanması, kredilendirilmesi, sınav, değerlendirme ve öğrenci kabulüne ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

c) Akademik birim: İstanbul Rumeli Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

ç) Bölüm başkanı: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının bölüm başkanlarını,

d) Çözüm Merkezi: Dilekçelerin işleme alındığı merkezi,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

f) Dekan: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını,

g) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ğ) Müdür: İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlerini,

h) Mütevelli Heyet: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

ı) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

i) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

m) Yönetim Kurulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları ile Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senato önerisi üzerine Mütevelli Heyet onayı ve Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için;

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde bir başka programa kayıtlı olmamak,

b) Ön kayıt ile öğrenci alınan bölümlere öğrenci seçme sınavından YÖK tarafından belirlenen puanların üzerinde puan almak ve ön kayıt sonrası girdikleri İstanbul Rumeli Üniversitesi yetenek sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

(2) YÖK kararlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler ile ikili anlaşmalar veya ilgili mevzuatı uyarınca YÖK tarafından Üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulü ve intibakları

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kurum içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir. Merkezi yerleştirme puanı ile yapılacak yatay geçişler dışında, ön lisans programlarının yalnızca ikinci ve üçüncü yarıyılları ile lisans programlarının yalnızca üçüncü ve beşinci yarıyılları başında geçiş yapılabilir.

(2) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversite programlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları yarıyıl/yılbaşında ilgili yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerinden uygun görülenler, 26 ncı maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde harf notu olarak işlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumunda ön lisans veya lisans düzeyinde öğretim gören öğrenciler Üniversiteye tam zamanlı öğrenci olarak ders almak için başvurabilirler. Başvurular, ilgili bölüm/program başkanlığınca değerlendirilir ve başvurulan akademik birimin yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere, aldıkları dersler ve başarı notlarını belirten bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde yer alan öğrencilere, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Bu öğrencilerin öğretim ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemini, YÖK tarafından belirlenen ve ÖSYM tarafından ilan edilen süreler içinde ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile bizzat başvurmak suretiyle ya da Üniversite tarafından uygun görülmesi halinde e-Devlet üzerinden yaparlar. Geçerli mazereti bulunan adaylar noter onaylı vekâlete sahip vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devletten alınan barkotlu çıktısı veya aslı görülerek Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde tahrifat bulunduğu tespit edilenler ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(3) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybetmiş sayılırlar. Süresi içerisinde kayıt yaptıramayanların mazeretlerinin kabulüne ve kayıtlarının yapılıp yapılmayacağına Rektörlük tarafından karar verilir.

(4) Kayıt tarihinden sonra YÖK tarafından kayıt hakkı verilenlerin kayıtları bu madde hükümleri çerçevesinde yapılır.

Öğretim ücreti

MADDE 10 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti bir akademik yılı için alınır. Ücretler ile yurt dışı eğitim faaliyetlerinin, yaz okulu eğitim ve öğretiminin ayrıca ücretlendirilmesine ilişkin hususlar her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri ilk taksiti güz yarıyılı, ikinci taksiti ise bahar yarıyılının başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde ödenir. Gerekli görüldüğünde, Mütevelli Heyet tarafından öğretim ücretinin ikiden fazla taksitle ödenmesine karar verilebilir.

(2) Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez ve öğrenci işleri sistemi, öğrenciye mesaj dışında tüm işlemler için kapatılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciye yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar öğrencilik ile ilgili hiçbir belge ve evrak verilmez.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler için öğretim ücretleri Mütevelli Heyetin kararıyla belirlenir.

(4) Özel öğrenciler ve normal öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler aldıkları ders sayısı ve kredi saat esas alınarak Mütevelli Heyet tarafından onaylanan esaslara göre ücret öderler.

(5) Üniversiteye, 2547 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle Mütevelli Heyetin kararıyla belirlenen sayıda kabul edilen ve ÖSYM tarafından yerleştirilen tam burslu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami eğitim-öğretim süresi içerisinde öğretim ücreti ödemezler. Kısmi burslu olarak kabul edilen öğrenciler, yerleştirildikleri yılda kendilerine tanınan burs oranı dışında kalan öğretim ücretlerini, her yıl öğretim ücreti olarak öderler. Kısmi burslu öğrencilerin bursları anılan azami eğitim-öğretim süresi boyunca devam eder.

(6) Üniversite tarafından öğrencilere verilen başarı bursu, öğrencinin başarı koşulları devam ettiği müddetçe verilir ve başarı değerlendirmesi her akademik yılsonu yapılır. Başarı burslarıyla ilgili koşullar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(7) Burslu öğrencilerin yaz okulunda, yurt dışı eğitim programlarında, ek sınavlarda bursluluk durumlarının devam edip etmeyeceği hususu Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Yarıyıl/yıl kayıt yenileme

MADDE 11 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yenilenir. Kayıt yenileme sırasında öğrencinin o yarıyılda alacağı dersler de belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda seçeceği derslere ekleme veya çıkarma yapabilirler. Üst üste dört yıl kaydını yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca Yönetim Kurulunun kararı ve YÖK’ün onayıyla kesilebilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 12 – (1) Her öğrenciye, bu Yönetmelik hükümlerine göre bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

Engelli öğrenci

MADDE 13 – (1) Engelli öğrenciler için derslerde ve sınavlarda özel düzenlemeler yapılabilir. Bu konudaki usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 14 – (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim programları dışında, Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili birimin önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda tamamen veya toplam kredinin yüzde otuzundan az olmamak üzere kısmen yabancı dilde öğretim yapılabilir. Türkçe yapılan derslerde de yabancı dilde kitaplar izlenebilir; ödev, proje ve raporların hazırlanması istenebilir.

Türkçe hazırlık eğitimi

MADDE 15 – (1) Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavını başaran ya da Senatonun belirlediği koşulları sağlayan yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Türkçe yeterlik/seviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Yarıyıl/Yıl Süresi, Akademik Takvim ve Dersler

Akademik takvim

MADDE 16 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim-öğretim yapan birimler dışındaki fakülte ve yüksekokullarda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir ve ders geçme kredi sistemi uygulanır. Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

(2) Senato kararı ile bunlara yaz yarıyılı da eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt dönemleri hariç, en az on dört haftadır (yetmiş iş günü). Bunlara ilâve olarak staj ve yaz kursları açılabilir.

(3) Staj ve yaz kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili birimin önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi, ek süreler ve intibak

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarını 2547 sayılı Kanunda belirlenen sürelerde tamamlamak zorundadırlar. Azami öğrenim süresinin hesaplanmasında Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süreler öğrenim süresinden sayılır.

(2) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, Üniversite ile ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları koşuluyla, meslek yüksekokullarının benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Dersler

MADDE 18 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim programlarında yer alırlar. Fakülte ve yüksekokulların eğitim-öğretim yapılan programlarında yer alan ders, uygulama ve stajlar ilgili birimin önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. İlgili birimin önerisi üzerine Senato, bir dersin iki yarıyıl (yıllık) verilmesini kararlaştırabilir.

(2) Zorunlu dersler; öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

(3) Seçmeli dersler; aşağıda belirtilen programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli derslerden oluşur:

a) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir.

b) İsteğe bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü artırmak amacıyla kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.

(4) Ön koşullu dersler; alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve uygulamalı derslerdir.

(5) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojileri ile yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.

Ders programlarının tespit edilmesi

MADDE 19 – (1) Öğrencinin kayıtlı olduğu birimde verilecek derslerin isimleri, ön koşulları, verileceği yıllar, ders kredileri, öğrenim kazanımları ile ilgili konular ilgili birimlerce kararlaştırılır ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Programlardaki değişiklikler de aynı esaslara göre yapılır.

Çift anadal ve yan dal programı

MADDE 20 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Esaslarının ve başvuru koşullarının Senato tarafından belirlendiği çift anadal ve yan dal programlarına öğrenci kabulü, ilgili bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Ders kaydı ve dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin, her akademik yarıyıl/yıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanlarının onayı ile ders kayıtlarını yapmaları gerekir. Öğrenciler kayıtlı oldukları programın tüm zorunlu dersleri ile ders planlarında gösterilen tür ve sayıda seçimlik dersleri almakla yükümlüdür.

(2) Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm veya programın ders programında yer almayan isteğe bağlı seçmeli derslere kayıt yaptırabilirler. Bu derslerden alınan not, öğrencinin başarı durumunun ve genel not ortalamasının hesabında dikkate alınır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde yazılı olarak başvurmaları hâlinde, danışmanlarının uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Bir öğrenci, kayıtlı olduğu programın ilk iki yarıyılındaki derslerden ve başarısız olduğu derslerden çekilemez.

(4) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden devam koşulunu sağlayarak başarısız olan öğrencilerin talepleri üzerine söz konusu derslerin sınavları açılır. Ancak devam koşulunu yerine getiremeyerek bu derslerden başarısız olan öğrenciler bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar. Öğrenciler, bu derslerin yerine ders konulmaması halinde programdan kaldırılan derslerden sorumlu tutulmazlar; ancak, mezun olabilmeleri için, bu öğrencilerin gerekli AKTS kredisini tamamlamaları zorunludur.

(5) Normal ders yükü, öğrencinin kayıt olacağı yarıyıla ait derslerin AKTS toplamı olup her yarıyıl için 30 AKTS’dir.

(6) AGNO’su 1.50’nin altında olan öğrencilerin ilgili yarıyıldaki ders yükü, alt yarıyıllardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan dersler ile birlikte 30 AKTS’yi geçemez. Bu kapsamda, devam zorunluluğu bulunmayan dersler de ders yükü hesabına dahil edilir.

(7) AGNO’su 1.50 ve üzeri olan öğrencilerin ilgili yarıyıldaki ders yükü, alt yarıyıllardan başarısız olunan ve/veya daha önce alınmayan dersler ile birlikte en fazla 45 AKTS’dir.

(8) AGNO’su 1.50’nin altında olan öğrenciler, lisans programlarında sınamalı statüsüne geçirilirler. Dördüncü yarıyıl sonunda sınamalı statüde yer alan öğrenciler, sınamalı statüden çıkana kadar beşinci ve daha sonraki yarıyıllara ait dersleri alamazlar. Sınamalı statüden çıkmak için öncelikle CC’nin altında not alınan ve danışman onayı ile belirlenen bazı dersler tekrar edilir. Sınamalı durumunda olan bir öğrencinin yarıyıl ders yükü normal ders yükünü geçemez.

(9) Sınamalı statüde geçirilen yarıyıllar azami öğrenim süresinden sayılır.

(10) Öğrenciler, AGNO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DC ve DD notu aldıkları dersleri de tekrar alabilirler.

(11) Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

(12) Ortak zorunlu dersler de dâhil olmak üzere, daha önce kayıtlı oldukları bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet talebi kabul edilen öğrenciler, muaf olunan derslerin toplam AKTS’si kadar üst yarıyıldan ders alabilirler.

(13) Öğrencinin bir yarıyıl/yılda alacağı ders yükü; haftalık ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması durumunda, birinci akademik yıl dersleri hariç, öğrencinin isteği, danışmanın önerisi ve ilgili bölüm başkanının oluru üzerine dekanlığın/müdürlüğün onayı ile azaltılabilir. Bu durumdaki öğrenciler, her bir yarıyıl/yılda en az iki derse kayıt olurlar.

(14) Ön lisans programında ilk yarıyıl, lisans programında iki yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerine ek olarak, genel not ortalamaları en az 3.50 ve üzeri olması halinde en fazla iki ders, 3.75 ve üzeri olması halinde en fazla üç ders alabilir.

(15) Yaz öğretiminde açılacak dersler, öğrencilerin başvurularına göre ilgili kurullar tarafından teklif edilir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Açılan dersler için öğrenciler, 12/7/2018 tarihli ve 30476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre ders kaydı yaparlar.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesi ilgili öğretim elemanının sorumluluğundadır. Ancak devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80’den az olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmazlar.

Derslerin kredi/saat ve AKTS kredi yükleri

MADDE 23 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, ders yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Öğrencilerin bir yarıyıl/yılda alabileceği normal yarıyıl/yıl ders yükü, ilgili kurullarca teklif edilerek Senato tarafından karara bağlanır. Kredisiz dersler yarıyıl/yıl ders yüküne dâhil edilmez. Bölümünün eğitim-öğretim programında olmayan sertifika ve benzeri derslerin ders yükleri öğrencinin yarıyıl/yıl ders yükünden sayılmaz. Sertifika ve benzeri programlardan alınan dersler lisans/ön lisans, yan dal ve çift anadal programlarına transfer edilmez.

(3) Her akademik yıla ait ön lisans ve lisans öğretim programları bir sonraki yarıyılda yürürlüğe girmek üzere Mayıs ayı sonuna kadar ilgili kurullardan geçirilerek Senato tarafından karara bağlanır.

(4) Bir öğrencinin akademik yarıyılı/yılı, öğrencinin ön lisans veya lisans programına ilk kayıt olduğu yarıyıl/yıldan başlamak üzere belirlenir. Öğrencinin ilk kayıt olduğu akademik yıl birinci akademik yıldır. Öğrencinin ders başarı durumu akademik yılın tespitinde dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin çift anadal veya yan dal programının ilgili yarıyılında alabileceği dersler, kayıtlı oldukları anadal programında asgari 30 AKTS almak suretiyle azami ders yükü olan 45 AKTS kadardır.

Ders muafiyeti

MADDE 24 – (1) Ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş, dikey geçiş ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sınavı ile kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde onaylı transkriptleri ve ders içeriklerinin eklendiği bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurularını Çözüm Merkezi aracılığıyla yaparlar. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. İlgili yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar, 26 ncı maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.

(2) Akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yabancı dil dersleri için muafiyet sınavları yapılabilir. Öğrenci bu haktan bir kez yararlanabilir. Muafiyet sınavında başarı durumunun tespitinde 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanır. Muafiyet sınavından alınan not akademik ortalamaya dahil edilir. Muafiyet sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Muafiyeti kabul edilen öğrencilerden, birinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar ikinci sınıfa; birinci sınıfta okutulan derslerin 40 AKTS’sinden ve ikinci sınıfta okutulan derslerin 30 AKTS’sinden muaf olanlar üçüncü sınıfa intibak edilirler.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında, son sınıfa yerleşen öğrenciler hariç, muafiyet verilen derslerin toplam AKTS kredisi, programı tamamlamak için gerekli olan toplam AKTS kredisinin %60’ını geçemez. Muafiyet talep edilen derslerin AKTS kredileri toplamının, programı tamamlamak için gerekli olan toplam kredinin %60’ından fazla olması halinde; öğrencinin talebi doğrultusunda, öğrencinin talebinin olmadığı durumlarda ise öğrencinin almış olduğu en yüksek notlu dersler dikkate alınarak muaf olunacak dersler belirlenir ve öğrenci bilgi sistemine işlenir.

(5) Öğrencinin anadal programında alarak başarılı olduğu derslerin çift anadal programında muafiyeti yapılır. Ancak çift anadal veya yan dal sertifika programlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerin anadal programında muafiyeti yapılmaz.

Fazladan alınan dersler

MADDE 25 – (1) Alınan her fazla ders transkriptte gösterilir. Seçimlik derslerden sadece öğretim programında istenen kredi ve sayıda ders, en yüksek not alınan dersten başlayarak AGNO’ya katılır.

(2) Fazladan alınan başarılmamış olan dersler mezuniyette transkriptten silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Notlar, Başarı Durumu ve Sınavlar

Notlar ve başarı durumu

MADDE 26 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için (a) bendinde belirtilen harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders başarı notu olarak takdir olunur.

a) 100 üzerinden transkriptte gösterilen notlar şunlardır:

         Başarı Notu                  Katsayı             Eş Değer Puan

                AA                           4.00                      90-100

                BA                           3.50                       85-89

                BB                           3.00                       75-84

                CB                           2.50                       65-74

                CC                           2.00                       60-64

                DC                           1.50                       55-59

                DD                           1.00                       50-54

                FD                           0.50                       45-49

                FF                           0.00                       00-44

b) AA, BA, BB, CB, CC harf notu alınan dersler başarılı kabul edilir.

c) DD ve DC harf notu alınan dersler, AGNO’nun 2.00 ve üzerinde olması halinde başarılı kabul edilir. Bu dersler, AGNO’nun 2.00’ın altında olması durumunda başarısız sayılır.

ç) FF ve FD harf notu alınan dersler başarısız kabul edilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayan bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersler için gerekli çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrenci için B harf notu verilir ve ortalama hesabında dikkate alınmaz. Bitirme tezi, bitirme projesi, bitirme ödevi, staj, saha çalışması, laboratuvar, tez, proje çalışması, sunum ve benzeri dersleri süresinde tamamlayamayan öğrencilere E (Eksik) notu verilir. Öğrenci E notu aldığı dersin eksiklerini, ders notunun ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde E notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla, bu fıkrada belirlenen süreler en fazla on beş gün daha uzatılabilir.

(3) Derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

(4) AGNO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, FD notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun % 40’ı ve yarıyıl sonu sınavından alınan notun % 60’ı toplanarak o dersin başarı notu belirlenir. Buna göre, derslere ait dönem içi başarı değerlendirme oranları Mayıs ayının sonuna kadar Senatonun onayına sunulur ve Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden Senato onayını takip eden akademik yılda yürürlüğe girmek üzere ilan edilir. Uzaktan öğretim yoluyla verilmekte olan derslerin ara sınavları da çevrimiçi olarak yapılabilir. Uzaktan öğretimde sınavların gözetimsiz yapılması halinde ara sınavın ağırlığı %20’den fazla olamaz.

(2) Bir dersin başarı notu, her yarıyıl sonunda akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Notlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

(3) Yarıyıl içi notları ne olursa olsun öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Sınav programları ve yeri

MADDE 28 – (1) Ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav programları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav dönemi başlamadan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün, yer ve saatte yapılır.

Mazeret sınavları

MADDE 29 – (1) Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihlerinin ilanından itibaren bir hafta içerisinde bir dilekçe ile kayıtlı oldukları programın bağlı olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne müracaat ederler.

(2) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır.

(3) Yarıyıl sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Sınav saatleri anadal programındaki sınavlar ile çakışan çift anadal ve yan dal programları öğrencilerine ilgili yönetim kurulu kararı ile ayrıca sınav hakkı verilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 30 – (1) Bütünleme sınavı; öğrencilerin yarıyıl sonunda başarısız oldukları ve not yükseltmek istediği dersler için tanınan bir hak olup her yarıyılda o yarıyıla ait derslerin sınavları yapılır.

(2) Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların % 40’ı ve bütünleme sınavında alınan notun % 60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır.

Mezuniyet sınavı

MADDE 31 – (1) Öğrencilere; staj hariç, öğretim programındaki başarısız oldukları derslerden en fazla ikisi için devam koşulunu yerine getirmiş olmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere sınav hakkı verilir. Aynı haktan AGNO’su 2.00’ın altında olup not yükseltmek isteyen öğrenciler de yararlanabilir.

(2) Mezuniyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede kayıtlı bulundukları programın bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul sekreterliğine müracaat eder.

(3) Mezuniyet sınavında alınan not, ara sınav şartı aranmadan ortalama kabul edilir. Bu sınavdan başarılı olamayan öğrenciler o dersi dersin açıldığı yarıyılda yeniden almak zorundadır.

Sınav şekli

MADDE 32 – (1) Sınavlar, dersi veren öğretim elemanı ve bölüm başkanının teklifi, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yazılı, sözlü, proje, sunum, uygulama veya ödev olarak yapılabilir.

(2) Sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı ile ilgili değişiklik teklifleri her yıl bir sonraki yarıyıldan itibaren geçerli olmak üzere Mayıs ayı sonuna kadar Senatonun onayına sunulur.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini çözüm merkezi kanalıyla kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu ilgili dekanlık ya da müdürlüğe iletmek üzere itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanının görüşü alınarak ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir. Maddi hata tespit edilmesi halinde not değişikliği ancak ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 34 – (1) Mezuniyet hakkı elde edebilmek için ön lisans öğrencilerinin en az 120, lisans öğrencilerinin ise en az 240 AKTS ders yükünü alıp başarmış olmaları gerekir.

(2) Öğretim programında gösterilen derslerin tümünden başarılı olmuş ve AGNO’sunu en az 2.00 düzeyine çıkarmış ve mezuniyet koşulunu sağlamış öğrencilere, program adı açıklanmak suretiyle, lisans veya ön lisans diploması verilir.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencilerin, diplomalarını alabilmeleri için ilgili birimlerden ilişik kesme belgesi almaları gerekir.

(4) Disiplin cezası ve haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmamak koşulu ile mezuniyet şartlarını sağlamış öğrencilerden, AGNO’su 3.00 ve üzeri olanlar onur öğrencisi, AGNO’su 3.50 ve üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilere onur/yüksek onur belgeleri diplomaları ile birlikte verilir.

Ön lisans diploması

MADDE 35 – (1) Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup AGNO’sunu en az 2.00’a çıkarmış olan öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön lisans diploması verilir.

(2) Bu öğrenciler, 31 inci madde hükümlerine göre mezuniyet sınavı hakkından yararlanabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrencinin, aşağıda belirtilen nedenlerle eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren en geç on beş gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla ön lisans öğretiminde iki, lisans öğretiminde ise azami dört yarıyıl izin verilebilir; ancak, mücbir sebeplerle bu süreyi aşan durumlarda kaydın dondurulmasına Yönetim Kurulu karar verir:

a) Öğrencinin, Senatonun belirlediği esaslara uygun sağlık raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca eğitim ve öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime, Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gidecek olduğunu belgelemesi.

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) Öğrencinin tutukluluk hali.

g) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurma başvuruları, birinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde kayıt dondurma talep formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır.

(3) Öğrenciler, kayıt dondurma talep formuna haklı ve geçerli nedenlerini kanıtlayan belgeleri de eklemek zorundadır.

(4) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içerisinde derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Kayıt sildirme

MADDE 37 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Başvuru üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.

Adres bildirme ve tebligat

MADDE 38 – (1) Kesin kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres tebligat adresidir. Öğrencinin adres değişikliklerini bir ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmesi gerekir. Aksi halde öğrencinin kayıt sırasında bildirmiş olduğu adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 27/3/2020 tarihli ve 31081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.