19 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31603

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/9/2016 tarihli ve 29841 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Üniversitesine bağlı enstitülerde” ibareleri “Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Ana bilim dalı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde programı bulunan ana bilim dalını,

c) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde kayıtlı öğrencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik eden öğretim elemanını,

ç) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

d) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu,”

“g) Müdür: Enstitü Müdürünü,”

“l) Akademik takvim: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü akademik takvimini,

m) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi,

n) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki yarıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,”

o) Enstitü Kurulu (EK): Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Enstitü Kurulunu,

ö) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Program: Bir ana bilim/ana sanat dalına bağlı olarak, o ana bilim/ana sanat dalı ile aynı ya da farklı adla açılmış bulunan eğitim programını,

r) TİK: Tez İzleme Komitesini,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) YÖKDİL: Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ve puan türüne bakılmaksızın ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ancak başvurdukları programın puan türünde güncel ALES puanı olanların talep etmeleri durumunda güncel puanları esas alınır.

b) Bu adaylar, daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “doktora” ibaresi “lisansüstü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Enstitünün diğer programlarından ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yapılabilir.”

“(3) Yatay geçiş başvurularının kabulüne veya reddine, başvurusu kabul edilen öğrencinin önceki programında almış olduğu derslerden hangilerine muafiyet verileceğine ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(4) Kurum dışından yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başvurdukları programın %60’ı kadar dersten muaf tutulabilir. Doktora öğrencileri daha önce kayıtlı oldukları kurumda yeterlik sınavına girmiş olsalar dahi, başvurdukları programın derslerini tamamladıktan sonra yeterlik sınavlarına yeniden girerler.

(5) Kurum içinden yatay geçiş başvurusunda bulunanlar veya daha önce Üniversitenin lisansüstü programlarından ders alanların başvurusu halinde, muafiyet işlemleri ilgili ana bilim dalının kararı ile yapılır ve Enstitüye bildirilir. Bu kapsamda yapılacak muafiyet işleminde herhangi bir ders sınırlaması uygulanmayabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı dil sınavı

MADDE 7 – (1) Yabancı dil ile öğretim yapılan bir lisans programından mezun olan adaylar, yabancı dil şartı aranan bir yüksek lisans programına başvurduklarında yabancı dil şartından muaf tutulabilir.

(2) Başvuru şartlarında yabancı dil kriteri olan bir yüksek lisans programına başvuran, ancak geçerli bir yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil bilgi düzeyleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kaydoldukları programdan da bazı dersler alabilirler. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrenciler için devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. İlgili programdan alınan lisansüstü dersler için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere, kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak katılmasına izin verilebilir. Enstitüde ilgili dönemde açık olan dersler diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak alınamaz.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvurduğu dersi/dersleri açmış bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Özel öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan ana bilim/ana sanat dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen veya ilan edilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan ancak mazeretleri nedeniyle ilan edilen tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayamayanların başvuruları, ilan edilen kontenjanı aşmamak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Mazeretleri uygun bulunanlara; ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre yasal faiziyle birlikte alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “enstitüler” ibaresi “Enstitü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “uygulanır.” ibaresi “ve yüksek lisans programlarından alacak oldukları derslerin değerlendirilmesinde ise bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bilimsel hazırlık dersleri kredisiz olup, geçer not olarak S veya başarısız not olarak U verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili enstitüye” ibaresi “Enstitüye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdürlüğüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “sınavın yapılış tarihini takip eden yedi iş günü içinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri Enstitü Yönetim Kurulunda yedi iş günü içinde incelenir ve karara bağlanır. Sınav hakkı verilmesi durumunda ilgili öğretim elemanı tarafından iki hafta içerisinde sınav yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle (YÖK kararı, doğal afetler, doğum, birinci derece yakınının veya kendisinin hastalığı, askerlik, resmi görevlendirme, tayin, tutukluluk hali, öğrencilik halini kaldırmayan mahkûmiyet, yabancı öğrencilerin vize alamaması ve benzeri) öğrenimine ara vermek zorunda olan ya da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi bir olanakla karşılaşan öğrenciye, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencinin talebi halinde, bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.

(2) İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını yenilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) İzinli sayılan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Geçmiş döneme ilişkin borcu bulunan ve borcunu ödemeyen öğrencinin izin talebi işleme alınmaz.

(5) İzin talebinde bulunan öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerine ilişkin esaslar aşağıdadır:

a) Lisansüstü programlarda; kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin son gününe kadar (son gün dâhil) olan süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları dönem (ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi) ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b) Yeni kayıtta, izin talebinin kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma haftasının son gününe kadar yapılması halinde; izinli olunacak dönem/dönemlere ait ücretin %10’u alınır. Kalan ücretler, öğrencinin tekrar eğitim-öğretime başladığı dönem ücretine sayılır.

c) Kayıt yenileyecek öğrencilerin ders ekleme-bırakma haftasında izin talebinde bulunursa istenen dönem/dönemlere ait ücretin %10’u alınır. Kalan ücretler, öğrencinin tekrar eğitim-öğretime başladığı dönem ücretine sayılır.

ç) İzin başvurusunun ders ekleme-bırakma haftasından sonra yapılması halinde; içinde bulunulan döneme ait ücretin tamamı alınır.

(6) Öğrenci, izin formunu Enstitü Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğüne imzalatarak Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim eder.

(7) İzin süresi tezsiz yüksek lisans programında bir yarıyıl, tezli yüksek lisans ve doktora programında en fazla iki yarıyıl olabilir. İzinli öğrencinin, izinli olduğu süre, öğrenim süresine dâhil edilmez. İzinli öğrenci, sürenin bitimini takip eden yarıyılda ders kaydını yaptırarak kaldığı yerden öğrenimine devam eder.

(8) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrenciler hariç, öğrenci, izin süresi içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz. Öğrenci, bu süre içerisinde başka üniversitelerden ders alamaz.

(9) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin transferi, danışmanının ve ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders saydırma ve muafiyet

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü programlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, başarılı olduğu dersin yerine sayılacağı eşdeğer dersin öğretim planındaki kredi ve AKTS değerlerine eşit, yüksek veya en fazla bir kredi/AKTS değerinde düşük ve içerik yönünden en az %80’ine uyumlu/yeterli olmasına bakılır.

(3) Öğrenim süresince tüm dönemlere ait olmak üzere, en geç ders ekleme bırakma haftası içinde muafiyet talebinde bulunulabilir. Ancak, yeni ders açılmasından dolayı muafiyet talebinde bulunulmayan dersten/derslerden de muafiyet talebinde bulunulabilir.

(4) Öğrencinin lisans programında aldığı dersler yüksek lisans ve doktora programındaki derslerine, yüksek lisans programında aldığı dersler doktora programındaki derslerine muafiyet yapılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe 18 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Jüri ve komitelere katılma

MADDE 18/A – (1) Yüksek lisans tez jürisinin, doktora yeterlik komitesinin, tez izleme komitesinin ve doktora tez jürisinin, tüm komite üyelerinin veya jüri üyelerinin bir araya gelerek uygulamalı olarak yapılması gerektiği durumlar haricinde, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komite üyeleri ile jüri üyeleri; yüksek lisans tez savunmasına, doktora yeterlik komitesine, tez izleme komitesine ve doktora tez jürisine sesli ve görüntülü sistemler (video konferans) kullanılarak uzaktan (çevrimiçi) olarak katılabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek lisans programlarının açılması ve yürütülmesine ilişkin esaslar ana bilim dalı başkanının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “haftada bir saatten oluşan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci normal süresi içerisinde tezini tamamlayamaması durumunda ilave süre için Enstitüye başvuruda bulunur ve her yarıyıl için ayrı ayrı olmak üzere dönem ücreti öder.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, danışmanı tarafından alınan ve tutanak haline getirilen intihal raporu ve varsa mezuniyet şartı olan yayım, proje ve benzeri ile birlikte tezini bir nüsha olarak Enstitü Sekreterliğine teslim eder.

(3) Enstitü sekreterliği tarafından tezin yazım yönergesine göre hazırlanıp hazırlanmadığı, mezuniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı bir hafta içinde kontrol edilir.

(4) Öğrencinin savunmaya alınmasında engel bir durum bulunmaması halinde, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Jüri için en az bir öğretim üyesi başka Üniversiteden olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

(5) Tez, intihal raporu ile birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(6) Jüri, tezin Enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(12) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(13) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenci, yeterlilik sınavına gireceği dönem için ilgili ana bilim dalı başkanlığına sınav döneminden bir ay önce başvuruda bulunur.”

“(2) Doktora yeterlik sınavı her yılın Ekim-Aralık ve Mart-Mayıs ayları arasında olmak üzere birer defa yapılır. Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.”

“Yeterlik yazılı sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50, yeterlik sözlü sınavının tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir. Yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70 puan olmalıdır.”

“(7) Öğrencinin azami süresi içerisinde toplamda iki kez yeterlilik sınavına girme hakkı vardır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “ilgili” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilgili” ibareleri ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez öneri savunması, tez izleme komitesinde yapılan tez izleme savunmasından sayılamaz.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci, danışmanı tarafından alınan ve tutanak haline getirilen intihal raporu ve varsa mezuniyet şartı olan yayım, proje ve benzeri ile birlikte tezini bir nüsha olarak Enstitü sekreterliğine teslim eder.

(3) Enstitü sekreterliği tarafından tezin yazım yönergesine göre hazırlanıp hazırlanmadığı, mezuniyet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı bir hafta içinde kontrol edilir.

(4) Öğrencinin savunmaya alınmasında engel bir durum bulunmaması halinde, tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından doktora tez jürisi belirlenir.

(5) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri, tezin enstitüye teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati, tez danışmanı tarafından enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. Enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(12) Doktora diploması üzerinde enstitü ana bilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(13) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Not belgeleri”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “ilgili” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Tebligat

MADDE 39/A – (1) Öğrenci, Üniversiteye bildirmiş olduğu ikametgah adresindeki değişiklikleri en geç 15 gün içinde bildirmek zorundadır.

(2) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye bildirmiş olduğu ikametgah adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek yapılır.

(3) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresi ve kayıt esnasında beyan ettiği e-posta ve telefon numaralarından birisine gönderilen iletileri izlemekle, enstitü web sayfasından yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür. Enstitü web sayfasından yapılan duyurular tebliğ yerine geçer.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2016

29841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/3/2020

31081