18 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31602

YÖNETMELİK

Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Üsküdar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Mütevelli Heyet: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: Üsküdar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

g) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı konularında ileri tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak, Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi yetiştirmek, diş hekimliğinde lisans, uzmanlık ve doktora ve yüksek lisans eğitimi uygulama programlarının yürütülmesinde destek sağlamak.

c) Yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla başta diş hekimliği fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

d) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, yeni yöntem ve sistematikleri uygulamaya koymak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, hasta haklarına saygılı, kaliteli, modern ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında, girişimsel tedavi tekniklerini uygulayarak, gereken durumlarda lokal ve genel ameliyatlar ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı bilimsel merkezlerle iş birliği içinde araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliğini sağlamak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek; bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak; bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organları için haber ve program içerikleri hazırlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları arasından iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), görevi başında olmadığı zaman müdür (başhekim) yardımcılarından görevlendirilmiş olanı kendisine vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak, belirli periyotlarda Merkezin tüm hizmetlerini denetlemek veya denetlettirmek.

c) Merkezin insan kaynakları ihtiyacını belirlemek, temin etmek ve gerekirse araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

ç) Hastaların ve sağlık personelinin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla sağlık teknolojisi alanındaki değişen dinamiklerin Merkeze taşınmasına öncülük etmek.

d) Merkezi temsil etmek, hekimlerin ve diğer çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak.

e) Merkezin araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet birimleri ile bağlı alt birimlerinin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, birim, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

ğ) Hekimlerin ve diğer personelin rapor ve izin gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için gerekli planlamaları yapmak.

h) Öğrencilerin eğitim ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını arttırmak üzere Dekanlık ve anabilim dalı başkanları ile ortak programlar düzenlemek.

ı) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek.

i) Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Müdür (Başhekim) yardımcıları

MADDE 10 – (1) Diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdür (Başhekim)’ün önerisi ve Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile iki yıl için müdür (başhekim) yardımcısı olarak görevlendirilir. Görev süresi biten müdür (başhekim) yardımcısı yeniden görevlendirilebilir

Müdür (Başhekim) yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür (Başhekim) yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda kendisine tevdi edilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür (Başhekim) ve müdür (başhekim) yardımcıları ile konusunda uzman olan öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı üzerine iki yıllığına görevlendirilen iki kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün başkanlığında yılda dört kez, önceden belirlenen gündem ile toplanır. Müdür (Başhekim)’ün olmadığı zaman Müdür (Başhekim) yardımcılarından birisi Müdür (Başhekim)’e vekalet eder. Müdür (Başhekim), Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde Müdür (Başhekim)’ün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b)Yönetim organlarına bağlı birimlerce veya çalışma grubu ve komitelerce hazırlanan raporları, teklifleri ve projeleri görüşerek karara bağlamak.

c) Yıllık akademik faaliyet raporu, plan ve programları karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, birim, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

d) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

e) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

f) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyete sunmak.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili diğer mevzuatlarda yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim) ve Dekanın yanı sıra Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen; bir rektör yardımcısı, bir müdür (başhekim) yardımcısı, profesör unvanına sahip öğretim üyelerinden ve laboratuvarların sorumlu uzmanlarından iki kişi olmak üzere en fazla dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez olağan toplantısını yapar. Ancak Rektör, Dekan veya Müdür (Başhekim)’ün çağrısıyla rektör yardımcısı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.