18 Eylül 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31602

YÖNETMELİK

İzmir Büyükşehir Belediyesinden:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 3/6/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “süs havuzu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (20) numaralı alt bendinde yer alan “kısımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar” ibaresi eklenmiş ve aynı alt bentte yer alan “evi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile açık havuzlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yağmur suyu toplama tankı hacim hesap yöntemine ve kullanım alanlarına ilişkin İZSU Genel Müdürlüğünün düzenlemelerine uyulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut haberleşme istasyonları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesine uyulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2021

31500