16 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31600

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ

YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesi yaz dönemi eğitim-öğretimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yaz döneminde İstanbul Esenyurt Üniversitesinde yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

c) Dekan: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı ilgili fakültenin dekanını,

ç) İlgili birim: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

d) İlgili kurul: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını,

e) İlgili yönetim kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarını,

f) Müdür: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

g) Müdürlük: İstanbul Esenyurt Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlüklerini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

ı) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,

k) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yaz öğretimi: Üniversitede eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenen eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Öğretiminin Yürütülmesi, Amaçları, Açılması,

Dersler, Başvuru ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Yaz öğretiminin yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimi; Rektör tarafından görevlendirilen bir yaz öğretimi koordinatörü ile Senato tarafından her yıl seçilen üç öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanının katılımıyla oluşan yaz öğretimi koordinasyon kurulu tarafından bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim imkânlarını değerlendirerek eğitim kapasitesinin daha verimli kullanılmasını sağlamak.

b) Eğitimde verimliliği arttırmak üzere; öğrencilerin normal eğitim süresi içinde alamadıkları veya alıp başarısız oldukları dersleri yaz aylarında da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkân vermek, isteyen öğrencilerin bazı dersleri yaz öğretiminde alarak normal ders yüklerini azaltmalarını sağlamak.

c) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt dışında veya yurt içinde başka bir üniversiteye giden, dikey geçişle gelen, ön koşullu dersleri alan veya çift anadal, yan dal eğitimi yapan öğrencilerin, eğitimleri sırasında alt ve üst yarıyıllardan hiç alamadıkları veya kaldıkları dersleri yaz öğretiminde almalarına imkân sağlamak.

ç) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim imkânlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak.

d) Yurt içinden ve yurt dışından davet edilecek bilim adamlarına uzmanlık alanlarında yoğunlaştırılmış programlarla ders açmak suretiyle öğrencilerin bilimsel yeniliklere ve son gelişmelere erişimini sağlamak.

Yaz öğretiminin açılması

MADDE 7 – (1) Yaz öğretimi isteğe bağlı olup; ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalının önerisi, ilgili kurulun teklifi, Senatonun kararı, Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü  üzerine açılır.

(2) Yaz öğretimi; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının normal iki döneminin dışında kalan yaz ayları içinde düzenlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları eğitim-öğretim programlarında yer alan zorunlu olan dersler yaz öğretimine ertelenemez.

(4) Yaz öğretiminde bilimsel hazırlık sınıfları açılmaz.

(5) Öğrenciler, yaz öğretiminde kaydoldukları halde açılamayan dersleri, eşdeğerliği, dili ve kredi yükü göz önünde bulundurularak, ilgili yönetim kurulunun kararıyla diğer üniversitelerden alabilir.

(6) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları ile Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitede yaz öğretiminde açılan dersleri alabilir.

Ders açılması için öğrenci sayısı

MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı her yıl Senato tarafından belirlenir. Kesin ders kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve dersin açılıp açılmayacağına ilgili kurulca karar verilir.

(2) Yeterli sayıda öğrencinin başvurması halinde, yabancı dil hazırlık sınıfı için de yaz öğretimi yapılabilir.

(3) Mezuniyet aşamasına gelen ön lisans/lisans son sınıf öğrencileri için proje/bitirme projesi derslerinde asgari öğrenci sayısı aranmaz.

(4) Yaz öğretimi koordinasyon kurulu, önceden belirleyip ders listesi ile birlikte ilan edeceği sayıdan daha az öğrencinin kaydolduğu dersleri kapatabilir; fazla öğrencinin kaydolduğu dersleri de şubelere bölebilir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 9 – (1) Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

(2) Yaz öğretiminde açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(3) Yaz öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(4) Yaz öğretiminin başlangıç ve bitiş tarihleri ve yaz öğretimi ile ilgili diğer süreler akademik takvimde belirtilir.

Derslerin belirlenmesi

MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde; Üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının dönem ve bitirme projesi dâhil tüm dersleri açılabilir.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu öğretim elemanları, ilgili dekanlık ve müdürlükler tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak belirlenir.

(3) Ortak dersler ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde düzenlenerek açılır.

Yaz öğretiminde ders alma koşulları

MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci aşağıdaki dersleri alabilir:

a) Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu dersleri.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre tekrarlaması gereken dersleri.

c) Genel not ortalamaları 3,00 ve üzerinde olan başarılı öğrencilerin daha önce almadıkları üst yarıyıllara ait dersleri.

ç) Akademik yetersizlik nedeniyle ders tekrarı yapmak durumunda ise yaz öğretiminde öncelikle daha önce alıp başarısız oldukları dersleri.

(2) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.

Yaz öğretimi ücreti

MADDE 12 – (1) Yaz öğretimi, burslu öğrenciler dâhil, ücretlidir.

(2) Yaz öğretiminde ödenmesi gereken kredi başına öğretim ücreti, her yıl için Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile belirlenir ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir.

(3) Başvurduğu halde açılamayan dersler için yatırılan kayıt ücreti öğrenciye iade edilir.

(4) Yaz öğretiminde açılan bir derse kayıt yaptıran, ancak devam etmeyen öğrencinin öğretim ücreti iade edilmez.

Derslere başvuru ve kayıt

MADDE 13 – (1) Yaz öğretimi programları ve açılacak dersler, akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurup alacakları kayıt formu ile birlikte yaz öğretimi ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz.

(3) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

(4) Üniversitenin herhangi bir biriminde açılan yaz öğretimi derslerine ilgili kurulun eşdeğerlik konusunda olumlu görüşüne bağlı olarak, başka birimlerdeki öğrenciler de kayıt olabilir.

(5) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma, dersten çekilme ve izinli sayılma işlemi uygulanmaz.

(6) Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler yaz öğretiminden yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Mezuniyetle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim

MADDE 14 – (1) Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları Senato tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(2) Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir.

(3) Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir.

(4) Herhangi başka bir üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda yaz öğretimi alan öğrencinin notlarının uyarlanarak transkriptine aktarılması Senato tarafından belirlenen mutlak değerleme yöntemine uygun olarak ilgili akademik birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(5) Yaz öğretiminde ara ve final sınavı uygulamaları 6/11/2013 tarihli ve 28813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(6) Yaz öğretimi derslerine ilişkin harf ve başarı notları transkripte işlenir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

Başka bir üniversiteden yaz öğretimi dersinin alınması

MADDE 15 – (1) Bir ders, yaz öğretiminde açılmıyorsa bölüm başkanınca söz konusu dersin eşdeğerliliği uygun görülmek kaydı ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir. Ancak dersin alınacağı üniversitenin ilgili bölümünün taban puanının, öğrencinin Üniversitedeki ilgili bölümüne kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban puanına eşit veya taban puanından yüksek olması gerekir. Bu derslerden alınan not harf notu olarak öğrencinin transkriptinde gösterilir.

(2) Üniversitenin yaz okulunda açılan dersler başka bir üniversiteden alınamaz.

(3) Bir öğrenci öğrenimi boyunca en fazla üç dersi başka üniversitelerin yaz öğretimi programlarından alabilir.

(4) Başka üniversitelerin yaz okullarına başvuruda ilgili üniversitenin yaz okulu açılış tarihinin ikinci haftasından sonraki tarihlerdeki başvuru işleme alınmaz.

İngilizce hazırlık sınıfında eğitim-öğretim

MADDE 16 – (1) İngilizce hazırlık yaz öğretimine katılan hazırlık sınıfı öğrencilerinin, ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(2) İngilizce hazırlık yaz öğretimi sonunda başarılı olanlar takip eden akademik yılda bölümlerindeki normal öğretimlerine başlarlar.

Derse devam

MADDE 17 – (1) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

(2) Yaz öğretiminde derse devama ilişkin diğer hususlarda, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

MADDE 18 – (1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Özel öğrencilere verilecek belge

MADDE 19 – (1) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimine devam edenlere, yaz öğretiminde alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.