16 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31600

YÖNETMELİK

İstanbul Esenyurt Üniversitesinden:

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ESEM): İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Esenyurt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirerek bireysel ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

b) Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek ve planlamak, Rektörlüğe bağlı bölümlerde bu amaçla yürütülen her türlü etkinliğin koordinasyonunu sağlamak.

c) Öğrencilerin yanı sıra, sanayi ve hizmet kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak, uzmanlık alanını kapsayan eğitim programları sunmak.

ç) Bölümlerin bağlantılı olduğu diğer programlar konusunda öğrencilerin yetişmesini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bölümlere destek olacak alanlarda yapılacak sertifika programları ile öğrencileri çoklu becerilerle donatmak.

e) Tam donanımlı insan gücünü yetiştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, Rektörün onayı ile yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile süresi bitmeden görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birisi kendisine vekâlet eder. Merkezde görevlendirilen tüm personel Müdüre bağlı olarak çalışır.

(2) Gerektiği takdirde, Rektör tarafından Müdürün talebi üzerine müdüre yardımcı olmak üzere bir müdür yardımcısı atanabilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını belirlemek, stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra uygulamak.

b) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

c) Merkezin bütçe, ödenek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ç) Geçmiş döneme ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık hedef ve çalışma programını yapmak, Yönetim Kurulunun olurunu aldıktan sonra uygulamak.

e) Daha önce açılmış ya da yeni açılacak olan eğitim programlarının fizibilitesini yaparak Yönetim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g) Rektör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitenin tam zamanlı personelleri arasından en az ikisi öğretim üyesi olmak şartıyla Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, her akademik yarıyılda en az iki kez olacak şekilde, tercihen de ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek, iş birliği taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; her akademik yarıyılda en az iki kez olacak şekilde, tercihen de ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar. Müdür gerektiğinde olağanüstü olarak Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için Müdüre değerlendirmelerini aktarmak.

b) Merkezin amacı çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 21/4/2014 tarihli ve 28979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü yürütür.