15 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31599

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI VE ŞİDDETLE MÜCADELE

BİLİNCİNİ GÜÇLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine  ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Atatürk Üniversitesi İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler yoluyla kişilerde insan hakları ve şiddetle sivil mücadele bilincini güçlendirmek; yüksek güven kültürüne sahip bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal gruplar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar ve kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü için çalışmalar yapmak; toplumda yüksek güven kültürünün oluşabilmesi için sosyal arabulucu, insan hakları danışmanı ve şiddetle sivil mücadele formatörü yetiştirmek üzere ulusal ve uluslararası düzeyde sertifika programları düzenlemek; ilgili kurumlarla işbirliği içinde olmak.

c) Kurum ve kuruluşlarda müzakere kültürü, anlaşmazlıkların dönüştürülmesi, barış eğitimi ve pozitif sosyal tutum konularında eğitim/sertifika programlarını hazırlamak ve uygulamak.

ç) Kültürler arası, gruplar arası ve kişiler arası anlaşmazlıklara yönelik çözüm teorilerinin geliştirilmesi, şiddet öğelerinin azaltılması ve barış kültürünün yaygınlaşması için ihtiyaç duyulan etkin çözüm/uygulama modellerini araştırmak, geliştirmek.

d) Giderek artan aile içi ve akrabalar arası şiddeti, töre cinayetlerini, ayrımcılığı, sosyal dışlamayı azaltıcı ve önleyici yönde araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve  yürütmek.

e) Göçle ülkemize gelenlerin sosyal uyumunda, vatandaş-devlet ilişkilerinde güven artırıcı faaliyetlerde bulunmak, sosyal grupların uyumu açısından bütünleştirici sosyal projeler geliştirmek ve uygulamak.

f) İnsan hakları ve şiddetle mücadele konularında, Üniversite ile ilgili tüzel kişiler arasında imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları, anlaşmazlık çözümü, sosyal arabuluculuk, müzakere becerisi, barış çalışmaları, iletişim becerileri ve benzeri konularda bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek/yürütmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere; hizmet içi eğitim kursları, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak.

b) Merkezin amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına, insan hakları ve sosyal riskler konulu bilimsel araştırmalar yapmak; projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak.

c) Üniversitelerin daha güvenli alanlar olması amacıyla, etkin bir öğrenci danışmanlığı sistemi geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için üniversitelere, örgün, yaygın eğitim-öğretim kurumlarına destek vermek, hizmet modelleri ve projeler üretmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve saha çalışmalarına dayalı yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek.

e) Yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre, Üniversite dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetlerinden  yararlanmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularında uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öncelikli olarak insan hakları, anlaşmazlık çözümü veya arabuluculuk alanlarının birinden uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından veya istekleri halinde Üniversite dışından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

e) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa veya bunun dışında gerekli hallerde  salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağlamak.

c) Sertifika programlarının sonunda başarı/katılım belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma grupları

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları, Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Çalışma grupları, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir grup başkanı sorumluluğunda iş görür ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür; yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdüre raporlar hazırlar, önerilerde bulunur. Çalışma gruplarında yer alan kişiler Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan kişiler Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.