13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Arkeolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, İç Anadolu-İç Batı Anadolu çevresi başta olmak üzere eskiçağ tarihi ve arkeolojisi alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak ve bu amaca hizmet edenlere destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları; Merkezin amacına ulaşabilmek için yüzey araştırmaları, müze çalışmaları, kazılar, onarımlar, etütler, yayımlar, proje faaliyetleri yapmak; konferans-sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek; bilimsel arşivler ve etüt koleksiyonu oluşturmak; ulusal ve yabancı müzeler ile yabancı enstitüler ve mesleki kuruluşlar, üniversiteler, müzeler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından konuyla ilgili araştırma ve yayımları olan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Arkeoloji Bölümü ve Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyon sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulundaki öğretim üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili araştırma projelerinin taslak çerçevesinin hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, araştırma yapacak kişiler ve birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları takip etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Araştırma projeleri ile bu projelerin sonunda yapılacak yayımlar ile ilgili esasları düzenlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan en fazla beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile gerektiğinde; Üniversite dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Danışma Kurulunun toplantısına katılabilirler.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma Kurulu; sürekli araştırma, kazı ve yayım faaliyetleri konularında Yönetim Kuruluna danışmanlık yapar, Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda gerekli tavsiyelerde bulunur, yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını değerlendirir, yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirir, önerilerde bulunur ve bir sonraki çalışma yılına ait programları değerlendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Devam eden hizmetler

MADDE 14 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetlere devam edilir. Ancak ilgili birimler bu hizmetler hakkında yılda iki kez Merkezi bilgilendirirler ve Merkez diğer merkezler arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.