13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Ordu Üniversitesinden:

ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 8/10/2015 tarihli ve 29496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarının dışında, yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek ve Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda örgün, uzaktan (çevrim içi/çevrim dışı) veya karma yöntemlerle sürekli eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 11 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 25/1/2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ordu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2015

29496