13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ KUZEY AFRİKA VE ENDÜLÜS

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kuzey Afrika ve Endülüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kuzey Afrika ve Endülüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kuzey Afrika ve Endülüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Kuzey Afrika ve Endülüs ile ilgili bilimsel çalışmalar yaparak Kuzey Afrika ve Endülüsü tüm yönleri ile araştırmak, hem Anadolu’da hem de Kuzey Afrika ve İberya yarımadası (Endülüs)’nda saha çalışmaları yaparak, İzmir başta olmak üzere Anadolu’nun diğer şehirlerinin özellikle Kuzey Afrika ve Endülüs ile geçmişte var olan, günümüzde de sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kendisini hissettiren bağları açığa çıkarabilmek ve araştırma alanına katkı sağlayacağı düşünülen üniversite, araştırma merkezi ve benzeri kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında iş birliği ile neticede elde edilecek bilimsel bilgiyi araştırmacıların kullanımına sunabilmek ve çeşitli platformlar oluşturarak yaygınlaşması amacıyla bilimsel faaliyetler düzenlemek ve çeşitli kategorilerde yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kuzey Afrika ve Endülüs ile ilgili bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, Merkezin amacı doğrultusunda benzer çalışmaları koordine etmek, Merkezin imkânları ölçüsünde teşvik etmek ve desteklemek.

b) Türk Dili ve Kültürü’nün bölgeden gelen talepler doğrultusunda daha iyi öğrenilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli akademik çalışmaları planlamak, Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili kursları düzenlemek.

c) Berberî Kültürü ve dilinin öğrenilmesi için çalışmalar yürütmek, Berberîce (Amâziğ) Dil Kursları düzenlemek.

ç) Arap Dili ve Belagatı ile ilgili kurslar düzenlemek.

d) Kuzey Afrika ve Endülüs ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, eğitim toplantıları ve sergiler düzenlemek, düzenlenen benzeri faaliyetlere katılmak.

e) Kuzey Afrika ve Endülüs ile ilgili bilimsel bir arşiv ve veri tabanı oluşturmak, danışmanlık hizmeti sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amacına uygun olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; ortak faaliyetler ve projeler yürütmek.

g) Kuzey Afrika ve Endülüs hakkında görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak.

ğ) Araştırma alanı ile ilgili olarak arşiv malzemesi, yazma ve nadir basma eserler de dâhil olmak üzere, kitap, dergi, afiş, broşür, fotoğraf, CD, kaset, bant, DVD ve VCD gibi her türlü görüntü ve ses kaydı ile tarihi değeri olan sanat eserlerinden oluşan zengin bir arşiv oluşturarak araştırmacıların hizmetine sunmak.

h) Merkez bünyesinde düzenli olarak kültür ve sanat günleri etkinlikleri düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından üç yıl süre ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır. Müdür, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyet raporlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği iki öğretim üyesi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür yardımcılarının görevi Müdürün görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek.

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan veya çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve Merkezin amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek.

b) Merkezin amacına uygun olan müracaatları inceleyerek, uygun görülen destekleme şeklini karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmak.

ç) Merkezin yıl sonu raporunu hazırlamak.

d) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın, tanıtım ve iş birliği faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezin planladığı veya Merkezden talep edilen eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık, yayın ve iş birliği konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma birimleri oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri veya bu alanda ilgili çalışmaları bulunanlar ile bu konuda hizmet vermiş kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en az 11 en çok 17 üyeden oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan Danışma Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, kendi içlerinden seçecekleri bir üyenin başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Danışma Kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkeze özel uzmanlık gerektiren faaliyet alanlarında katkı sağlamak ve Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak.

b) Çalışma alanlarına uygun ihtiyaç tespit etmek, stratejileri belirlemek ve koordinasyonu sağlamak.

c) Merkezin faaliyetleri hakkında süresi, şekli, amaca uygunluğu, insan gücü ve benzeri konularda değerlendirme ve tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.