13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Fırat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında aile ve kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konudaki etkinliklere katılmak.

b) Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirerek kadının toplum ve ailedeki statüsünü yükseltmek.

c) Aile ve kadın sorunları ile ilgili çalışmalara, programlara ve araştırmalara toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesini sağlamak ve buna rehberlik etmek, bu bakış açısıyla yapılacak tüm çalışmaları desteklemek.

ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını oluşturmak maksadıyla sadece kadınlar için değil erkekleri de dâhil ederek bilinçlendirme toplantıları düzenlemek, bu toplantılarda kadın-erkek arasında toplumsal eşitsizlik yaratan sorunların yanı sıra aileyi ve ailenin diğer bireylerini de temel alarak bilgilendirmeler yapmak.

d) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kişilerden oluşan eğitmen kadrosunun oluşturulmasına rehberlik etmek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları, hizmet içi eğitim seminerleri ve kurslar düzenlemek.

f) Geleceğin toplumunda kadın nüfusunu oluşturacak olan kız çocuklarının gelişim ve eğitimini destekleyecek faaliyetler organize etmek ve bilinçlendirme eğitimleri sunmak.

g) Kadın ile birlikte, çocuk ve yaşlı bireylere yönelik farkındalığı güçlü ve sürdürülebilir kılmak için aile içi ve sosyal yaşamda bu kişilerin konumlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında aile ve kadın sorunları ile ilgili her konuda toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, televizyon programları, kadın film festivalleri, kadın kurultayı ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

c) Aileyi ve sosyal hayatı temel alarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak.

ç) Kadın girişimciliğini desteklemek.

d) Toplum tarafından övgüye layık görülmüş kadın girişimcilerin, kadın sporcuların rol model alınması için tanıtıcı seminerler düzenleyerek bilgi aktarımına destek olmak.

e) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde aile ve kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek.

f) Kadın ve aile konularını önceleyen lisansüstü programlar açılmasını organize etmek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ğ) Aile ve kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, yapacağı her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle iş birliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak.

h) Kadının toplumdaki ve aile içindeki statüsü açısından yaşadığı sorunların farkına varılması ve bu sorunlara çözüm bulunması konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

d) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak.

e) Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmek.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere; Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcısı; Müdürün yokluğunda ona vekâlet eder, Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek.

b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek.

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları; eğitim, sağlık, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik dört gruptan oluşmaktadır.

(2) Grupların her biri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre bir grup sorumlusu tarafından yönetilir.

(3) Her gruba Yönetim Kurulu tarafından bir sorumlu öğretim üyesi/elemanı görevlendirilir. Çalışma gruplarına fikir alışverişi yapmak üzere lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci üyeliği de yapılabilir.

(4) Her grup birden fazla proje çalışması yapabilir. Grup sorumlusu, ilgili projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması ile görevlidir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 7/8/2016 tarihli ve 29794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.