13 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31597

YÖNETMELİK

Antalya Bilim Üniversitesinden:

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİL EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya Bilim Üniversitesine bağlı lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil seviyelerini Üniversitedeki dersleri takip edebilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca yürütülen Yabancı Dil Eğitim Programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki dönemi,

b) B2 Sınavı: Hazırlık Bitirme/Muafiyet Sınavını,

c) Düzey belirleme sınavı: Yabancı Dil Eğitim Programı hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

ç) Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

d) Rektör: Antalya Bilim Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Antalya Bilim Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Antalya Bilim Üniversitesini,

g) Yabancı Dil Eğitim Programı: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim Programını,

ğ) YÖK: Yükseköğretim Kurumunu,

h) Yüksekokul (YDYO): Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ı) Yüksekokul Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulunu,

i) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 5 – (1) Yabancı Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfına ait akademik takvim Yüksekokul tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır. Yabancı Dil Eğitim Programının süresi ön lisans ve lisans programları için uygulanan akademik takvimdeki sürelerden kısa olamaz.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı yaz okulu Senatonun onayı ile açılabilir.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler her yıl Senato tarafından onaylanan akademik takvimle belirlenir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

(4) Yabancı Dil Öğretim Programı Hazırlık Sınıfında normal öğrenim bir akademik yıl, azami öğrenim süresi iki akademik yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca programdan ilişiği kesilir.

Yaz okulu

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda açılacak dil eğitimi düzeyleri ve kabul şartları Senato tarafından belirlenir. Yaz okuluna diğer devlet veya vakıf üniversitelerinden öğrenci kabul edilir.

(2) Yaz okulunda açılan derslere kayıt yaptırmak tercihe bağlıdır.

(3) Yaz okulunda derslere %80 oranında devam zorunludur.

(4) Yaz okulu sonunda yapılan B2 sınavına sadece yaz okuluna kayıt yaptıran ve devam koşulunu sağlayan öğrenciler girme hakkına sahiptir.

(5) Yaz okulu ücreti Rektörlük tarafından belirlenerek ilan edilir.

Düzeyler

MADDE 7 – (1) Yabancı Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı sırasıyla başlangıç (A1), orta (A2), orta üstü (B1) ve ileri düzey (B2) olmak üzere dört düzeyden oluşur.

(2) Her bir düzeyin haftalık ders saati Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı ve B2 Sınavı ile İlgili Esaslar

Düzey belirleme sınavı

MADDE 8 – (1) Yabancı Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında öğrencilerin hangi düzeyde eğitim görecekleri, Üniversite kayıt haftasında uygulanan düzey belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir. Her bir düzeyin haftalık ders saatleri ve düzey tamamlama kuralları her akademik yılbaşında Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Hazırlık Bitirme Sınavı/B2 Sınavı

MADDE 9 – (1) B2 Sınavı, her akademik yılın başında, güz yarıyılı sonunda ve bahar yarıyılı sonunda olmak üzere yılda en az üç defa yapılır. Gerektiğinde yaz okulu sonunda, ek kontenjanla, yatay geçişle veya YÖK tarafından belirlenen tarihe kadar Üniversiteye kabul edilen öğrenciler için de Hazırlık Bitirme Sınavı/Hazırlık Muafiyet/B2 Sınavı yapılabilir.

(2) B2 Sınavında başarı notu en az 100 üzerinden 70’dir.

(3) Akademik yılın başında yapılan B2 Sınavına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile bir önceki akademik yılda B2 Sınavından başarılı olamayan öğrenciler alınır.

(4) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar hazırlık sınıfından muaftırlar. Bu öğrenciler doğrudan lisans programlarına başlarlar.

(5) Herhangi bir nedenle B2 Sınavına girmeyenlere telafi sınav hakkı verilmez.

(6) Daha önce yerleşmiş olduğu bir yükseköğretim kurumunda yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış öğrenciler, bu durumlarını belgeleyerek Üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulmaları talebiyle başvuruda bulunabilirler. Bu öğrencilerin Üniversitenin B2 Sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulup tutulmayacaklarına Yüksekokul Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyetleri onaylanmayanlar Üniversitenin B2 Sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

(7) Yabancı dil yeterlik düzeyini belgeleyemeyen ve önceden öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamış öğrenciler, B2 Sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar. Aksi takdirde Yüksekokul tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.

(8) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını ikinci kez okuyan öğrenciler ilgili akademik yıl içinde güz ve bahar dönemlerinde yapılan B2 Sınavına girme hakkına sahiptirler.

Dış sınavlarla yeterlik

MADDE 10 – (1) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil yeterlik sınavlarından birinden, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler, kabul edildikleri lisans programlarına başlarlar.

(2) Sınav sonuçlarının değerlendirmeye alınabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren sınavın kendi geçerlik süresini aşmamak kaydıyla, sınav sonuç belgelerinin asıllarının sunulması şarttır. Yüksekokul, sınav sonuçları hakkında araştırma ve şüpheli bulduğu sınav sonuçlarını kabul etmeme hakkına sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Notlar, Başarı Değerlendirmesi ve Kayıt Dondurma ile İlgili Esaslar

Devam yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Yabancı Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları düzeyin toplam ders saatinin en az % 80'ine katılmakla yükümlüdür. Öğretim elemanının öğrenciye izin verme yetkisi yoktur. Devamsızlığı toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler bulundukları düzeyden başarısız sayılırlar ve bulundukları düzeyi tekrar ederler.

(2) Sağlık raporları Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine girilir. Öğrenciler, devam durumlarını Öğrenci Bilgi Sisteminden kendileri takip etmek zorundadır.

(4) Gerekli hallerde Yüksekokulun teklifi ve Rektörlüğün onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

Sınavlar

MADDE 12 – (1) Düzey tamamlama sınavı ve B2 Sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar için mazeret sınavı düzenlenmez. Sınava girmeyen öğrenciler, sınavdan başarısız sayılırlar.

(2) Ara sınavların yapılacağı tarihler Yüksekokul tarafından belirlenir. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ara sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu Antalya Bilim Üniversitesi Mazeret Yönergesi hükümlerine göre değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Yüksekokul tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. Mazeret sınav hakkı ikinci kez verilmez.

(3) Öğrenciler, sınavlarda Yüksekokul tarafından belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür.

(4) Yüksekokul gerekli hallerde akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

(5) Sınavlara ilişkin bilgiler düzey başlarında ilgili öğretim elemanları tarafından öğrencilere açıklanır.

Notlar

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin bulundukları düzeydeki ders notları Öğrenci Bilgi Sisteminde yayımlanır. Düzey tamamlama sınavı ve B2 Sınavı sonuçları, Başarılı ve Başarısız şeklinde açıklanır.

(2) Düzey tamamlama sınavı ve B2 Sınavı sonuçları akademik takvimde sonuçların ilanı için belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanır.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 14 – (1) Başlangıç (A1), orta (A2), orta üstü (B1), ileri (B2) düzeyini başarıyla tamamlamak için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar Yüksekokul tarafından belirlenir ve her akademik yılın başında duyurulur.

(2) Bir düzeyden başarısız olan öğrenci bu düzeyi tekrar eder.

(3) Yabancı Dil Eğitim Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları B2 Sınavı ile belirlenir. 11 inci maddede belirtilen şartları sağlayan öğrenciler B2 Sınavına girmeye hak kazanır. B2 Sınavında başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfını başarıyla bitirmiş sayılır.

(4) Öğrenci bir sınava girdiği halde, o sınav için gerekli koşulları taşımadığı daha sonradan anlaşılırsa, almış olduğu not ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

Kayıt dondurma

MADDE 15 – (1) Kayıt dondurma işlemleri 3/12/2017 tarihli ve 30259 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kayıt donduran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında düzenlenen B2 Sınavına girebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 16 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı öğrencilerinin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 29/9/2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antalya Bilim Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Dil Eğitim Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.