12 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31596

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 18/10/2020 tarihli ve 31278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nişantaşı Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türkçe ve yabancı dil hazırlık eğitimi ve muafiyet işlemleri

MADDE 6 – (1) Nişantaşı Üniversitesinin zorunlu ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretim programlarının amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarının uygulanması ile muafiyete ilişkin iş ve işlemler, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Anılan Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını göstermek üzere ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik ve muafiyet işlemleri Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş; altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak son sınıfa gelmiş öğrenciler; yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15 AKTS’yi aşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.”

“(6) Çift anadal ve yan dal programında kayıtlı öğrenciler ile yatay ve dikey geçiş yapan öğrencilerin alabilecekleri ders yüküne ilişkin esaslar şunlardır:

a) Çift anadal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrenciler, bir yarıyılda yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15 AKTS’yi aşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.

b) Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, kayıtlandıkları ve takip eden yarıyılda yarıyıl AKTS ders yüküne ek olarak en fazla 15 AKTS karşılığı derse (Alınan derslerin karşılığının 15 AKTS’yi aşması halinde en çok 3 ders) kayıt yaptırabilirler.”

“(10) Öğrenciler, bu maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarındaki haklardan aynı anda yararlanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ile aynı fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“                                                                          100’lük Sistem              Dörtlük Sistem

Başarı Derecesi                     Harf Notu                   Karşılığı                        Karşılığı

Pekiyi                                        AA                        90 – 100                           4.00

İyi-Pekiyi                                   BA                         85 – 89                            3.50

İyi                                              BB                          80 – 84                            3.00

Orta-İyi                                      CB                          70 – 79                            2.50

Orta                                            CC                          60 – 69                            2.00

Geçer                                         DC                         55 – 59                            1.50

Geçer                                         DD                         50 – 54                            1.00

Başarısız                                     FF                           0 – 49                             0.00

Muaf                                           M                              ---                                  ---

Yeterli/Başarılı                             S                               ---                                  ---

Yetersiz/Başarısız                        U                               ---                                  ---

Eksik/Tamamlanmamış                I                                ---                                  ---

Devamsız başarısız                    NA                             ---                                  ---

Sınava girmedi                            -1                               ---                                --- ”

“a) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD veya S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin birinci, ikinci ve sekizinci fıkralarında, 21 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile (d) bendinde ve 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönem” ibareleri “yarıyıl” olarak; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dönemlerindeki” ibaresi “yarıyıllardaki” olarak; 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “dönem” ibaresi “yarıyılda” olarak; 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dönemdeki” ibaresi “yarıyıl”, yedinci fıkrasında yer alan “döneme” ibaresi “yarıyıla” olarak;13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönemlerinden” ibaresi “yarıyıllarından” olarak; 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 19 uncu maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında, 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde ve (d) bendinde yer alan “Dönem” ibareleri “Yarıyıl” olarak; 16 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “dönemlere” ibaresi “yarıyıllara” olarak; 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “dönemin” ibareleri “yarıyılın” olarak; 21 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “dönemde” ibaresi “yarıyılında” olarak ve 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dönemde” ibareleri “yarıyılda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2020

31278