12 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31596

YÖNETMELİK

Malatya Turgut Özal Üniversitesinden:

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ARI VE ARI ÜRÜNLERİ

GELİŞTİRME, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/5/2019 tarihli ve 30765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde Müdürün oyu esas alınır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/5/2019

30765