12 Eylül 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31596

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 9/4/1995 tarihli ve 22253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 10 – Hastane Başmüdürünün isteği, Başhekimin görüşü alınarak Hastane Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Rektör müdürlükler ve çalışma birimleri kurabilir. Hastane müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları Hastane Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Bu müdürlük ya da birimlerde görevlendirilecek elemanların en az lisans eğitimi almış olmaları gerekir. Yüksek lisans veya doktora yapmış olmaları tercih nedeni olabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.