10 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31594

YÖNETMELİK

Avrasya Üniversitesinden:

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/12/2013 tarihli ve 28841 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası, dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, aldığı ders sayısına bakılmaksızın yıllık öğretim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemeleri ve danışman onayından sonra ders seçimi yapmaları gerekir. Kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

“a) AGNO 2.00’den küçük ise öğrencinin yarıyıl ders yükü 30 AKTS’den fazla olamaz. Bu öğrenciler öncelikle alt yarıyıllardan almadıkları veya alıp da başarısız oldukları derslere yazılırlar.

b) AGNO 2.00’den büyük ve 3.00’ten küçük ise öğrencinin alabileceği azami ders yükü 40 AKTS’dir. Fakat öğrenci en fazla, bulunduğu yarıyılın normal iş yükü karşılığı 30 AKTS kredilik yeni derse (evvelce hiç almadığı cari dönem derslerine) yazılabilir.

c) AGNO 3.50’den büyük ise 10 AKTS’yi aşmamak koşuluyla iki derse bir üst yarıyıldan yazılabilir.”

“(12) Belirlenen süre içinde kayıt yenileme işlemini yaptıramayan öğrencilerin başvurmaları halinde durumları ilgili yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. 28 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri bu öğrencilere de uygulanır.”

“(13) Kayıt yenileme işlemini akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yaptırmayan öğrencilerden Mütevelli Heyet tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belirlenen gecikme faizi alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2013

28841

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

2/3/2017

29995

3-

15/9/2019

30889

4-

5/5/2021

31475