10 Eylül 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31594

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ARAÇ, GEREÇ, MAL VE

MALZEMELERİN SATIŞ, HİBE, HEK VE HURDA DURUM VE

İŞLEMLERİ İLE HİZMET SATIŞINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Komisyonların oluşturulması ve bu Yönetmelik dahilindeki iş ve işlemler, merkezde ilgili başkanlık veya daire başkanlıklarınca yerine getirilir. Talep edilmesi halinde, ihale işlemleri Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/3/2020

31058