9 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31593

YÖNETMELİK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TAHKİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, hukuk düzenince korunan menfaat dengesinin bozulması suretiyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların, tahkim yolu ile çözülmesine katkı sağlamak ve tahkimin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, toplumdaki sosyal anlayışın, eğitim sürecinin ve kültürel yapının buna uygun hâle getirilmesine katkı sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası, özel ve kamu hukuku alanlarını kapsayacak şekilde bilimsel araştırma, inceleme, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak.

c) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili kamu ve özel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ç) Bilimsel araştırma ve incelemelerin, uygulamanın ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmesi ve bilimsel araştırma ve inceleme sonuçlarının uygulamada benimsenmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tahkim ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte araştırmalar yapmak, bu konularda rapor hazırlamak, diğer araştırma merkezleriyle ve diğer kamu ve özel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, projeler yürütmek ve yayınlar yapmak.

b) Tahkimin ulusal ve uluslararası uygulanması ve sorunları ile ilgili seminer, çalıştay, sempozyum, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında karşılıklı veya karşılıksız sertifika programları icra etmek, hizmet içi eğitim niteliğinde kurslar düzenlemek ve öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına akademik destek vermek.

c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, karşılıklı veya karşılıksız akademik veya uygulamaya yönelik hususlarda danışmanlık hizmeti vermek.

ç) Faaliyet alanları ile ilgili araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Merkez bünyesinde bilgi bankası oluşturmak, kütüphane, arşiv ve gerekli diğer tesisleri kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak.

d) Araştırmalardan veya diğer faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin ve sonuçların Türkçe veya yabancı dillerde bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

e) Tahkime ilişkin konularda öğrencileri araştırma yapmaya özendirecek faaliyetlerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

g) Merkezin amacıyla ilgili olan benzeri diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Hukuk Fakültesinde, Merkezin faaliyet konularında çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirilmesindeki usule göre görevden alınabilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından biri müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcısının da görevi sona erer.

(4) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin, amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin idarî işlerini yürütmek, gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak ve Merkez çalışmalarının gerektirdiği diğer faaliyetleri yürütmek.

e) Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek Merkezin amacına uygun Merkezin yönetim organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesini sağlamak ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve malî kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Yıllık çalışma, faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp, Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporları ve programlarını onay için Rektöre arz etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün yazılı çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak, Müdürün belirleyeceği gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Geçerli bir mazereti olmadan yapılan toplantılara üst üste üç kez veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az dört tanesine katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkezi ilgilendiren konularda Rektöre önerilerde bulunmak.

d) Ortak çalışmalar için kurumlar arası iş birliğinin ilke ve kurallarını belirlemek ve gereken durumlarda hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak.

e) Yıllık faaliyet programları ile yıllık faaliyet raporlarını kabul etmek.

f) Danışma Kurulunun veya Müdürün görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Danışma Kuruluna üye önermek ve onay için Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında altı üyeden oluşur. Üyeler, aşağıdaki gruplara mensup kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir:

a) Üniversitenin veya diğer üniversitelerin, Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan öğretim elemanları.

b) Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku, Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk ve özellikle tahkim alanlarında çalışmaları, tecrübesi, bilgisi veya uzmanlığı nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görülen kişiler.

c) Tahkim hukuku alanlarında faaliyet gösteren kamu veya özel hukuk tüzel kişileri, meslek birlikleri veya diğer organizasyonlara mensup olan veya bunları temsilen Merkezin çalışmalarına aktif destek vermesi arzu edilen kişiler.

ç) Yabancı uyruklu kişilerden uygun görülenler.

(2) Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu; uzun vadeli bilimsel ve idarî faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur ve Merkez çalışmalarına bilimsel, idarî bilgi ve deneyimlerini katarak danışmanlık faaliyeti yapar.

(4) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Olağanüstü toplantılarda, toplantı yeter sayısı olarak salt çoğunluk aranmaz. Danışma Kurulu, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Müdür tarafından Yönetim Kurulu toplantılarına da davet edebilir.

(5) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü kişiler ile sektör ve kurum temsilcileri de Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez çalışma birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Merkezde, ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Merkez çalışma birimleri ve proje grupları oluşturulabilir.

(2) Merkez çalışma birimleri ve proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.