8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31592

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/44)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,

c)                Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,

d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,

e) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

f) Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi: 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile yürürlüğe konulan korunma önlemini,

g) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

ğ) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,

ifade eder.

Mevcut önlemler

MADDE 4 – (1) 20/4/2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) uyarınca Endonezya ve Güney Kore; 20/10/2018 tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/36) uyarınca ÇHC; 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) uyarınca Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe

MADDE 5 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler, korunma önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi değiştirilebilir.

(2) Polyester elyaf ithalatında korunma önleminin yürürlüğe konulması nedeniyle, 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar

MADDE 6 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.

(2) Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı önlem tahsil edilmez. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilir.

(3) İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi durumunda 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilir.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen askıya alma kararı, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.