8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31592

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GENETİK VE HÜCRE TEKNOLOJİLERİNE DAYALI

TEDAVİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Genom düzenleme (editing) ve gen tedavi alanlarında genetik bozukluklardan kaynaklı olan hastalıkların tedavisi alanında araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarının uygulanabilirliğini test etmek ve yasal izinler sonrası uygulamak.

b) Rejeneratif Tıp olarak da ifade edilmekte olan, otolog kök hücreler ve bu hücrelerin uyarılmalarıyla hücre, doku ve benzeri biyolojik materyalin geliştirilmesi ve üretilmesini sağlamak, yasal izinler sonrası uygulamalarını yapmak.

c) Konvasyonel ve yeni teknolojiler ile kanser, otoimmün hastalıklar, hematolojik hastalıklar, infeksiyon hastalıkları gibi değişik antijenik oluşumlar gösteren hastalıklara karşı genetik ve protein tabanlı aşı geliştirmek, üretmek ve uygulamalarını yapmak.

ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen uygulamalarla ilgili bilgi üretmek, üretilen bilginin teknoloji ve sanayi ile entegrasyonunu sağlamak ve yeni araştırmacılar için eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Genetik tedavi, genom düzenleme, hücreye dayalı tedavi alanında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Merkezin amacına uygun olarak, genetik tedavi, tedavi amaçlı genom düzenleme, hücreye dayalı tedavi alanında teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapıyı oluşturmak, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılmak ve belgelemek.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim vermek, nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programları düzenlemek, danışmanlık yapmak, tez çalışmalarını desteklemek, seminer, konferans, sempozyum, kongre, teorik ve uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ç) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma projeleri birimi yönetimleriyle iş birliği çerçevesinde projelere eğitim ve teknik destek sağlamak.

d) Merkezin işlevsel alanlarında insan sağlığı etik kurallarını uygulamak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Tıbbi Genetik Anabilim Dalından genetik tedavi, hücreye dayalı tedaviler ile aşı araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir. Müdür yardımcısı, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ile Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve bu Kurullara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetimi ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

d) Merkezin yıllık çalışma raporu ile bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna ibraz etmek, Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektöre sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasında Müdüre yardım etmek.

b) Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

c) Müdürün önerileri doğrultusunda Merkez birimlerinin sorumluluklarını yürütmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

c) Müdür tarafından her yıl hazırlanan bir önceki yılın yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek.

ç) Eğitim faaliyetleri için seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanlarında deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan Üniversite veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarını izlemek, Türkiye’deki ve yurt dışındaki gelişmeler konusunda rapor hazırlamak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili görüş, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.