7 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31591

YÖNETMELİK

Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEHMET GENÇ İKTİSAT TARİHİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Mehmet Genç İktisat Tarihi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Toplumsal, ekonomik, siyasi süreçleri tarihsel belge ve verilerle derinlemesine inceleyerek, sosyal ve iktisadi hayatın keşfedilmemiş veya araştırmalara konu olmuş yönlerine ışık tutmak, bu yolla planlama, uygulama, akademik araştırma sürecine katkı yaparak Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmak.

b) Farklı disiplinler içindeki metot, teknoloji ve çalışmaları takip etmek; bu alanlarda disipliner ve disiplinler arası yeni araştırmalar organize etmek; iktisat tarihi ve güncel boyutlarıyla ilgili araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve akademik toplantılar tasarlamak.

c) İktisat tarihi ve ilgili diğer disiplin alanlarında ulusal ve uluslararası literatürü takip etmek, bu eserleri Üniversite kütüphanesine kazandırmak ve ilgili araştırmalar için alt yapı kurmak.

ç) İktisat tarihi alanında Üniversitenin ilgili lisans ve yüksek lisans programları ile birlikte işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmalar yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu ve özel kurumlar ve kişilere iktisat tarihi alanı çerçevesinde toplumsal, kültürel, iktisadi, tarihsel, coğrafi alan içeren araştırmalarında kullanılan kaynak ve yöntemler konusunda danışmanlık yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek.

c) İktisat tarihi ile ilgili Merkezin amaçlarında belirtilen konularda projeler tasarlamak, geliştirmek ve uygulamak.

ç) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslar arası resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak araştırmalar ve çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak oluşturmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak ve bu amaçla gerektiğinde geçici ya da sürekli çalışma grupları ve komisyonlar kurmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak; bu amaçla yapılan yayınları desteklemek.

e) Kuruluş amacıyla ilgili olarak lisans, yüksek lisans ve doktora tezi arşivi oluşturmak; ayrıca kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, program ve dersler açmak üzere Üniversitenin enstitü ve merkezleri ile işbirliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, seminer, sempozyum, paneller düzenlemek.

ğ) İktisat tarihi araştırmaları ile ilgili yaz okulu, kurs ve eğitim programları plânlamak ve uygulamak, katılanlara ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika vermek.

h) İktisat tarihi araştırmalarının gelişmesi ve ilerlemesi için ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri üzerine rapor, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.

i) Merkezin ilgi alanına giren konularda çalışmak şartı ile yurt içi ve yurt dışından araştırmacı kabul etmek.

j) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda çalışan Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Stratejik ve faaliyet planlarının hazırlanmasını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını ilgili mevzuat çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilecek en az dört üye ve Müdürden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır, toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde, başkanın oyu kararı belirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür tarafından Üniversite içinden veya dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından seçilen ve iki yıl süre ile görevlendirilen en az beş üye ile Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere toplam en fazla on iki üyeden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Stratejik planın hazırlanmasında Müdüre ve Yönetim Kuruluna destek olmak.

b) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak, işbirliklerini sağlamak.

c) Yılda en az bir kere Müdürün çağrısı üzerine ve onun başkanlığında toplanmak, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 14 – (1) Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurulabilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.