6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Koleksiyon: Üniversite bünyesinde mevcut olan veya sağlanacak/temin edilecek tüm jeolojik, biyolojik, antropolojik malzemeleri,

c) Merkez (CÜTAB): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

e) Teşhir salonu: Merkez bünyesinde kurulacak olan, halkın ziyaretine açık, malzeme ve materyallerin sergilendiği salonları ve galerileri,

f) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite bünyesinde bulunan ve korunması gereken doğal mirasları belirleyerek Merkezin çatısı altında toplamak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, belirlenen ve Merkez arşivlerine giren bu malzemeleri teşhir salonlarında sergilemek, işletmesini sağlamak, korumak, denetlemek; teşhir salonlarında yapılacak aktiviteler ile jeoçeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, toplumda tabiat bilincinin ve sevgisinin oluşmasına öncülük etmek ve insanların tabiat zenginliklerimizi tanımasına katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tabiat tarihi ile ilgili konularda toplantı, panel, seminer, sempozyum, çalıştay, yaz kursları düzenlemek ve eğitici-öğretici yayınlar yapmak.

b) Merkezin amacına uygun bilimsel geziler gerçekleştirmek ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

c) Tabiat bilimcilerinin yetişmesine katkıda bulunmak.

ç) Yurdun tabiat kaynaklarını tanımak ve tanıtmak.

d) Tabiatın ve özellikle soyu tükenmekte olan hayvanlar ve bitki türleri ile tabiatta anıt niteliğinde olan fosil ve jeolojik yapıların korunması hususunda gerekli girişimlerde bulunmak.

e) Tabiat tarihinin çeşitli alanlarında bilimsel araştırma yapmak, tabiata ait canlı ve cansız materyalleri toplamak ve bunlardan laboratuvar, sergi ve değişim koleksiyonları oluşturmak, yerli ve yabancı benzeri kuruluşlarla materyal ve personel değişimi yaparak işbirliği imkanlarını oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda  görev yapan ve/veya çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve kontrolü sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar, üniversiteler ve ilgili birimler ile işbirliği yapmak.

f) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Müdürün önerisi üzerine jeoloji, maden, biyoloji, antropoloji ve benzeri alanlarda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süreleri sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en geç üç ayda bir veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste iki defa mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez bünyesinde yer alan teşhir salonlarının işletilmesini ve denetimini sağlamak.

c) Merkez içinde alt birim kurulması için yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, komisyonlar oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Koleksiyonlara yeni materyallerin sağlanması, bu materyallerin hazırlanması ve süreli ya da süresiz sergileme çalışmaları yapılması hakkında kararlar almak.

e) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili bilimsel, sanatsal etkinlikler ve yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde akademisyenler, Üniversite dışından bilim insanları, jeolojik ve biyolojik zenginliğin gelişmesine katkıda bulunan çeşitli kuruluş veya özel sektör temsilcileri ve araştırmacılar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, gerekli görülen hallerde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi;  Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından çalışma grupları oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen faaliyetler ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 18 – (1) 17/7/2016 tarihli ve 29773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile 16/9/2016 tarihli ve 29829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.