6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GERONTOLOJİ ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GUAM): Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında yaşlılık ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak disiplinlerarası çalışmaları teşvik ve organize etmek, bilimsel toplantı, kurs, kongre ve seminerler düzenlemek.

b) Yaşlılara, bakım vericilere, yaşlı yakınlarına ve farklı disiplinlerde faaliyette bulunan meslek gruplarına danışmanlık hizmeti vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yaşlılık ve yaşlı refahı kapsamında bölgesel, ulusal, uluslararası projeler üretmek veya var olan projelere katkıda bulunmak, bunlara yönelik yayınlar yapmak.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, yükseköğretim programlarında kurs vermek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında diğer üniversiteler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, sanayi, kalkınma ajansları ile ortak çalışmalar yürütmek.

e) Çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak donanım ve verileri sağlamak, Merkezin amaçlarına yönelik olarak var olan kaynakları güçlendirmek.

f) Ülke genelinde yaşlılık ile ilgili riskler konusunda analiz yapmak.

g) Yaşlı nüfusun ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulanmasına katkıda bulunmak.

ğ) Yaşlılar için sürdürülebilir eğitim ve uygulama modelleri geliştirmek, yaşlı bakımı ve refahı alanında çalışacak uzmanların yetiştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşlılığın ve yaşlanmanın demografik, toplumsal, kültürel, eğitsel, siyasi, hukuki ve ekonomik boyutları üzerine araştırma yaparak iyileştirici programlar oluşturmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayımları yapmak.

b) Yaşlılık ve sağlıklı yaşlanma konusunda iller ve/veya ülkeler arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak ve toplumun her kesimine bu konuda farkındalık kazandırmak.

c) Yaşlılık dönemine yönelik sorunların çözümlerine katkıda bulunmak.

ç) Üniversite toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak yaşlılara ve topluma, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için uygulama alanı oluşturmak.

e) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim duyduğu belge, bilgi, plan ve projeleri üretmek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

f) Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Yaşlılık ve yaşlanma konusunda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller, konferanslar, kurslar, kongreler ve sergiler düzenlemek.

ğ) Evde ya da kurumda bakım konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalı eğitim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda deneyimli, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını belirlemek.

ç) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.

d) Merkez bünyesinde görev yapan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek.

e) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve  Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere en fazla yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üç kez üst üste veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan, program, yönerge ve benzerlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Araştırma, uygulama ve yayın konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programını hazırlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ve çalışma programını değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde  kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve/veya sivil toplum kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş, en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1)  Merkez tarafından desteklenen faaliyetler ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.