6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TOPLUMA HİZMET VE SOSYAL SORUMLULUK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAUTOHSAM): Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumdaki bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve toplumsal hayata faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak; bireylerin sosyal, kültürel, akademik birikimlerinin arttırılması amacıyla sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı geliştirecek faaliyetlerde bulunmak ve danışmanlık hizmeti vermek.

b) Üniversite öğrencilerini, akademik ve idari personeli ilgi alanlarına göre sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek ve destekleyici eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

c) Geliştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle; dezavantajlı grupların, çocukların, gençlerin, yaşlıların ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, çevreye ve hayvanlara olan duyarlılığı artırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek.

ç) Toplumsal sorunlar karşısında analitik çözümler üreterek ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin diğer merkezleriyle ve ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konuyla ilgili yeni projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Öncelikle çocukların, gençlerin, engellilerin ve yaşlı bireylerin sosyal, kültürel gelişimleri ve bu gruptaki bireylerin ekonomik olarak iyileştirilmesine yönelik öğrencilerin ve akademik ve idari personelin katılımıyla yürütülecek sosyal sorumluluk projelerini hazırlamak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek uygulamaya koymak.

c) Yurt dışındaki ilgili birimlerle benzer projeler kapsamında kurulan işbirliği çerçevesinde öğrenci değişimini sağlamak üzere projeler geliştirmek.

ç) Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilere mesleki uygulama imkânı sunmak ve bu projelere katılan öğrencilere burs imkânı sağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini diğer üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek.

e) Sosyal sorumluluk alanında toplumun bilinçlenmesine yönelik eğitici programlar ve yayınlar gerçekleştirmek, gözlem ve araştırma etkinlikleri düzenlemek.

f) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda kurum ve kuruluşlara bilimsel danışmanlıklarda bulunmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda görev süresi dolmadan Müdürü görevinden alabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ç) Merkezin ödenek ve personel ihtiyacını gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu kararından sonra Rektöre sunmak.

d) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite personeline ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üye olmak üzere en fazla sekiz üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite personelinin seçimini yapmak ve bu personeli, görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki yönetici ve uzman kişiler, sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları üye ve yöneticileri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.