6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİTKİ SAĞLIĞI VE ISLAHI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bitki çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik temel ve uygulamalı bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek.

b) Bilim insanlarının bitki sağlığı ve ıslahında disiplinlerarası araştırma-geliştirme projeleri gerçekleştireceği bir merkez konumunda olmak için çalışmalar yapmak.

c) Modern bitki sağlığı ve ıslahı alanlarında uzman işgücü eksiğini gidermeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

ç) Stratejik araştırma alanlarında çalışmalar yapan akademik ve özel tarımsal biyoteknoloji, bitki sağlığı, genetik kaynaklar ve ıslah kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak bu kurumların sahip olduğu bilgi ve deneyimlerden faydalanmak.

d) Bölgedeki bitkisel genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak, muhafaza altına alarak katalog oluşturmak.

e) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma projeleri geliştirmek, eğitim düzenlemek, yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği forumlar ve konferanslar düzenlemek, bu programlar aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye tahsis edilen birinci sınıf tarım arazisinde uygulama çiftliği kurularak uygulamalı araştırmaların yapılmasını sağlamak.

b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler için uygulama, pratik çalışma ve staj yapmaları amacıyla yer, materyal ve hizmet sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki merkezlerle işbirliği yapmak.

ç) Merkezin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan laboratuvar, üretim binaları ve çalışma alanları kapsamında önerilen araştırma projelerini desteklemek.

d) Geliştirilecek ve uygulanacak üretim model ve yöntemleri ile üreticilere yönelik eğitici seminerler, konferanslar ve kurslar düzenlemek.

e) Ulusal ve uluslararası olmak üzere kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, kurulan işbirlikleri kapsamında ortak projeler üretmek, yayınlar yapmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyet ve etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Rektör, gerekli gördüğü durumlarda görev süresi dolmadan Müdürü görevinden alabilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,  Merkezin çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum, kuruluş veya kişilerle işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az dört kez veya bunun dışında gerekli hallerde salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile yıllık çalışma programını değerlendirerek onaylamak.

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarında görevlendirilecek Üniversite personelinin seçimini yapmak ve bu personeli görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezin düzenlediği kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını tespit ederek Rektöre sunmak.

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanlarına katkı sağlamak amacıyla Üniversite içinden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez veya bunun dışında gerekli hallerde toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Ortaya çıkan görüşleri akademik çalışmalara dönüştürerek bir rapor halinde Merkeze sunmak.

c) Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapmak ve kendisine sunulan konularda inceleme yaparak tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.