6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Ostim Teknik Üniversitesinden:

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: 28/7/2019 tarihli ve 30845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara göre Senato tarafından belirlenen iki yarıyılı,

b) Düzey belirleme sınavı: Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfında eğitim görecek öğrencilerin seviyelerini belirleyen sınavı,

c) Hazırlık sınıfı: Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık sınıfını,

ç) Lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

d) Lisansüstü: Yüksek lisans ve doktora programlarını,

e) Ön lisans: Hazırlık sınıfı hariç en az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,

f) Rektör: Ostim Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Ostim Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ğ) TOEFL: Test of English as a Foreign Language Sınavını,

h) Üniversite: Ostim Teknik Üniversitesini,

ı) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: Üniversitenin Yabancı Diller Bölüm Başkanlığını,

i) Yeterlik sınavı: Ostim Teknik Üniversitesinde eğitim görecek öğrencilerin Hazırlık sınıfından muaf tutulmasını belirleyen ve/veya kayıtlı oldukları programa devam etme hakkı veren sınavı,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Hazırlık eğitimi senelik olarak yürütülür. Öğrenci güz yarıyılı sonunda hazırlık eğitimini tamamlasa dahi bölüme geçemez. Bu durumda olan öğrenciler, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından açılacak ileri seviye kurlara veya diğer eğitimlere katılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün bahar yarıyılında güz yarıyıl dersi açması halinde öğrenci bu dersleri alabilir.

(4) Öğrenci, kur bitiminin yarıyıl ortasına denk gelmesi halinde, yapılacak ilk yeterlik sınavına kadar Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından açılacak ileri seviye kurlara veya diğer eğitimlere katılabilir.

(5) Bu madde sebebiyle izin talepleri için Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince alınması gereken ücret talep edilmez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeterlik ve düzey belirleme sınavları ile muafiyet

MADDE 6 – (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen yeni öğrenciler; eğitim-öğretim yılı başında, İngilizce dil bilgilerinin kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü seviyede olup olmadığını belirlemek üzere, yeterlik sınavına tabi tutulur. Yeterlik sınavından başarılı olamayan öğrencilerin kurlarını belirlemek maksadıyla düzey belirleme sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı ve düzey belirleme sınavı değerlendirilmesi; Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından yapılır.

(3) Yeterlik ve düzey belirleme sınavlarına girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz, bu öğrencilerin hazırlık sınıfı programına A1 kurundan başlayarak devam etmeleri gerekir.

(4) Bir akademik yıl boyunca yeterlik sınavı; ilki güz yarıyılı başında, ikincisi güz yarıyılı sonunda ve üçüncüsü bahar yarıyılı sonunda olmak üzere üç defa yapılır. İngilizce yeterlik sınavlarının yapılacağı tarih ve saatler Üniversitenin internet sitesinden de ilan edilir.

(5) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Yeterlik sınavında başarı notu; ön lisans öğrencileri için en az 50, lisans öğrencileri için en az 60, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 60’dır. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için dil puan yeterliğini arttırmaya Senato yetkilidir.

b) Eşdeğerliği ve puanları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenen sınavlardan alınan sonuçlar ile TOEFL ve benzeri uluslararası sınav sonuç belgesine sahip olan öğrencilerin başvuruları Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından incelenir. Belgelenen sınav ve puanları yeterli bulunan öğrencilere sonuçlar duyurulur ve bu öğrencilere kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

c) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp, orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

ç) Üniversitede daha önceki yıllarda İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış öğrencilere, 3 yıl içinde Üniversitenin programlarına kayıt olması halinde, kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

d) Orta öğretimlerini yurt içinde veya dışındaki orta öğretim kurumlarının IB veya A level programlarında tamamlayan öğrencilere kayıtlı oldukları programlara devam hakkı verilir.

(6) İngilizce yeterlik sınavında beşinci fıkranın (a) bendinde belirtilen puanları alamayan öğrenciler, hazırlık eğitiminde gidecekleri kurları belirlemek üzere düzey belirleme sınavına tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrencilerin hangi kurda eğitim görecekleri seviye belirleme sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

b) Herhangi bir nedenle düzey belirleme sınavına girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz. Bu öğrenciler A1 seviyesinden eğitime başlarlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfı programından muaf olma durumları ile hazırlık sınıfında eğitime hangi düzeyde başlayacakları, yeterlik ve düzey belirleme sınavları ile belirlenir. Bu sınavlar sonucunda hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler; başlangıç (A1), başlangıç sonrası (A2), orta (B1) ve orta üstü (B2) olmak üzere dört ayrı kura yerleştirilirler. Orta üstü (B2) kurunu tamamlayan öğrenciler, ileri düzey (C1) kuruna devam etmeye hak kazanırlar. Hazırlık sınıfındaki haftalık ders yükleri öğrencilerin dil düzeylerine göre yirmi bir saatten az olmamak üzere Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı tarafından belirlenir. Sınava girmeyen öğrenciler başlangıç kuruna yerleştirilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Hazırlık sınıfında dersler, aşağıdaki her biri 8 haftalık beş farklı kur ile yürütülür:

a) Başlangıç düzey kuru (A1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 24 saat ders yapılır.

b) Başlangıç sonrası düzey kuru (A2): Kur süresi 8 haftadır, haftada 23 saat ders yapılır.

c) Orta düzey kur (B1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 22 saat ders yapılır.

ç) Orta üstü düzey kur (B2): Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.

d) İleri düzey kur (C1): Kur süresi 8 haftadır, haftada 21 saat ders yapılır.

(2) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde haftalık ders saatlerinde değişiklik yapabilir ve ek dersler koyabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kur başarı notu; öğrencilerin kuru geçebilmesi için a, b, c ve ç fıkralarında sayılanlardan almış olduğu puanların ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Hazırlık sınıfında eğitim alan öğrencilerin İngilizce yeterlik sınavlarına girebilmeleri için en az orta düzey kuru (B1) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Orta düzey kuru (B1) başarı ile tamamlayan öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için kur başarı notunun en az 70 olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfındaki genel başarı notu; tüm kurların ortalama başarı notunun %40’ı ile İngilizce yeterlik sınavı notunun %60’ının toplanmasıyla hesaplanır. Hazırlık sınıfı sonundaki genel başarı notu 60 ve üstünde olan öğrenciler bağlı bulundukları eğitim programına devam hakkı kazanır.

(3) İkinci yarıyılın sonunda yapılacak hazırlık sınıfı genel başarı notu değerlendirmesinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığının kararı ile tüm öğrencilerin başarı performansları dikkate alınabilir.

(4) Üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfına bir öğretim yılı devam edip başarılı olamayan öğrenciler, hazırlık eğitimi süresince bir veya iki yarıyıl izinli sayılan öğrenciler ve lisansüstü öğrenciler kur düzeyleri dikkate alınmaksızın güz yarıyılı başında açılacak yeterlik sınavına, ücretini ödemek şartıyla girebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin genel başarı notu sadece girdikleri yeterlik sınavı esas alınarak belirlenir. Bu durumda olan öğrencilerin sınav giriş ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan ve Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından kabul edilen bir nedenle ara sınava girmeyen öğrenci, bu durumunu gösteren belgeyle birlikte sınavın bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurduğu takdirde mazeret sınavına alınır. Mazeret sınavının tekrarı yoktur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri, Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan haklı ve geçerli nedenle bir veya iki yarıyıl için izin isteğinde bulunabilir. İzinli sayılmaya ilişkin Ostim Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yer alan ve Senato tarafından belirlenen kurallar uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, OSTİM Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2019

30845