6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinden:

İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi ve Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalının başkanını,

e) Enstitü Kurulu: Enstitü bünyesindeki anabilim/anasanat dalı program koordinatörlerinden oluşan kurulu,

f) Enstitü müdürü: İlgili enstitü müdürünü,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

ı) Program Koordinatörü: Üniversitenin lisansüstü programlarını yürütmek üzere enstitü müdürü tarafından enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görevlerini yürütmek üzere atanan lisansüstü programlarla ilgili tüm akademik işlerden sorumlu ve yetkili kişiyi,

i) Rektör: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu,

k) Temel tıp puanı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

l) Tez izleme komitesi: Doktora programında kayıtlı öğrencinin tez çalışmasını izleyen komiteyi,

m) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

n) Üniversite: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesini,

o) Yabancı Dil Sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile bu sınavlarla eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

p) Yönetim Kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yarıyıl/yıl

MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az 70 iş günü ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere iki yarıyıl/dönemden oluşur. Kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler bu sürelere dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar yarıyıl/dönemlerinde ya da yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Yeni öğrenci kaydı, ders kaydı, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler akademik takvimde belirtilir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 6 – (1) Enstitülerde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara başvuru koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlamak için yeter sayısı, başvuru ve kayıt tarihleri, sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenerek Senatoda görüşülür ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci ve yatay geçiş kontenjanları ayrı ayrı belirtilir.

(2) Başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihlerde Üniversite tarafından ilan edilen başvuru evrakları ile şahsen veya çevrimiçi sistem üzerinden olacak şekilde yapılır.

(3) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların kayıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni işlem başlatılır.

(4) Enstitüye yapılmayan başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Öğrenim dili

MADDE 7 – (1) Lisansüstü diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türkçedir. Programın gereği olarak ihtiyaç duyulması halinde Senato kararıyla başka dilde de öğrenim yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Öğrencilerin Üniversite tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapmaları bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirlenen yatay geçiş kuralları çerçevesinde yapılır.

(2) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, başka yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlarda 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul işlemleri

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(3) Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Üniversite, yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir. Bu değerlendirmelerin katkıları ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(7) Lisansüstü programlarda burs uygulamaları Üniversite tarafından belirlenen kriterlere göre yapılır.

(8) Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararıyla öğrencilerden önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir.

(9) Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil yeterlik düzeyleri; YDS ya da Üniversitelerarası Kurulca veya YÖK tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçlarına göre belirlenir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans programında, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atar. Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez danışmanı atandıktan sonra öğrenci tez dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci en geç kredili derslerini tamamlama azami süresinden itibaren tez ve seminer derslerine kayıt yaptırmak zorundadır. Tez danışmanı atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık yapar.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans süresi

MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,75 olacak şekilde başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından gerekli mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler asgari süresinden önce mezun olabilirler.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu program koordinatörü kanalıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin ilk savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu bir üst yazı ile ilgili enstitüye teslim eder. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tez danışmanından tezin savunulabilir olduğu konusunda olumlu görüş aldıktan sonra tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat dalı/program koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavının yeri, saati ve tarihi ilgili enstitü tarafından en az üç gün önceden ilan edilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen ve/veya azami süresini doldurup tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezli yüksek lisans programının onaylanmış tezsiz yüksek lisans programı yok ise ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli programa en yakın tezsiz programa öğrencinin intibakı yapılır ve diploması intibak yapılan tezsiz programdan verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurmuş ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

(11) Tez savunma sınavına girecek öğrenci akademik takvimde belirtilen takvime göre tezinin incelenmesi ve sınavlarının yapılarak gerekli işlemlerin tamamlanacağı şekilde tez savunma işlemlerine başlamak mecburiyetindedir. Gereğini yapmayan öğrenci o dönem tez savunma sınavına girme hakkını kaybeder. Tez savunma sınavına girme isteğini danışmanı ve program koordinatörü vasıtasıyla ilgili enstitünün belirleyeceği bir yöntemle yazılı olarak enstitüsüne bildirir.

Tezli yüksek lisans diplomasının verilmesi

MADDE 14 – (1) Belirtilen süreler içerisinde AGNO’su en az 2,75 olması, tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki kopya elektronik formunu, tez tutanak ve onay formlarını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu öğrenci talebi halinde bu süreyi uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, en geç ikinci yarıyıl/dönem sonunda dönem projesine kaydolmak zorundadır.  Dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitiminin olması durumunda tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans süresi

MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için danışman atanması

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya  Senato tarafından belirlenen nitelikleri taşıyan doktora derecesine sahip bir öğretim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin danışmanı olarak belirler. Danışman atanıncaya kadar öğrenciye anabilim/anasanat dalı koordinatörü danışmanlık yapar.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 18 – (1) Belirtilen süreler içerisinde kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2,75 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartlarını yerine getirmek kaydıyla programların ilan edilen kontenjanları göz önünde bulundurularak, tezsiz yüksek lisans programının aynısı olan tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Aynı tezli programdan tezsiz programa veya tezsiz programdan tezli programa geçişler en geç üçüncü yarıyılın başlangıcından önce yapılır. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Bu durumda tezliden tezsiz programa veya tezsizden tezli programa geçişlerde öğrencinin ilk programında geçirdiği süre azami sürelerden düşürülerek öğrencinin intibakı yapılır. Bu geçişlerde öğrenci asgari ve azami zaman koşulları şartlarını sağlayabilecek durumda olmalıdır. Öğrenciye danışmanlık yapacak tez danışmanınca gerekli koşullar sağlanır ve geçiş yapılan yarıyıl/dönem sonuna kadar enstitü yönetim kurulunca ataması yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programlarına lisans öğretimine veya tezli yüksek lisans öğretimine dayalı olarak iki statüde öğrenci kabul edilir. Lisans öğretimine dayalı doktora programına bütünleşik doktora programı denir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan iki dönem için 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programlarında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörünün önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Üniversitenin ilgili programda ikinci öğretim eğitimi olsa dahi doktora programları ikinci öğretim lisansüstü programı olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programına başvuru ve kabul

MADDE 20 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

1) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

2) Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

3) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Tıp, eczacılık, veterinerlik gibi disiplinlerde doktora programı için yukarıda belirtilen koşullara ek olarak istenecek kriterler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu teklifi ve Senato onayı ile belirlenir.

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya ek olarak mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato tarafından belirlenen kurallar adaylara ilgili mevzuata uygun yollarla ilan edilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen taban puan Senato kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato kararı ile belirlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse sırası ile lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(7) Türk uyruklu öğrenciler için; yabancı dille yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde; program dilinde YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan; Türkçe yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulünde; İngilizce dilinde veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen bir yabancı dilde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

(8) Yabancı uyruklu öğrencilerin kendi anadilleri dışında yürütülen doktora programlarına kabulünde; kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden yapılan YDS’den en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Eğer program dili Türkçe ise Türkçe yeterliğe sahip olmak gereklidir. Ayrıca kendi anadili dışında yukarıda belirtilen veya ilgili enstitü yönetim kurulunca belirtilen ve Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dilden en az 65 puan alması zorunludur. İlgili enstitünün yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirtilen alt puanlar yükseltilebilir.

Doktora eğitiminin süresi

MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ağırlıklı genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde Üniversite tarafından kabul edilmiş doktora yaptığı programdan, yoksa ona en yakın programdan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu durumdaki öğrenciye eksikliklerini tamamlayabilmesi için en fazla bir yarıyıl ek süre verilir. Öğrenci azami süresini doldurdu ise öğrencilik haklarını kullanamaz.

Doktora tez danışmanı atanması

MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin doktora öğretimine başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur.

(2) Tez danışmanı, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ağırlıklı not ortalaması en az 3,00 olacak şekilde ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçen bir sınavdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavlarının tarihi akademik takvimde belirlenir.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına doktora programına kabul edildikten sonra birinci fıkradaki koşulları sağlaması durumunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde her zaman girebilir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki yazılı ve sözlü sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat enstitü yönetimince sınavdan en az üç gün önce ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senatoca belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri en az 3,00 notu ile başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulunca karar verilen ona en yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme şartları ilgili enstitü kurulu kararları ve Senato tarafından onaylanarak belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanının yanı sıra, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve başka bir üniversitenin aynı anabilim/anasanat dalından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce danışmanının onayı ve program koordinatör kanalı ile ilgili enstitü sekreterliği yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Sunulan bu rapor ve izlemenin yapılacağı tarih, saat ve yer yazılı olarak tez izleme komitesine bildirilir. Tez izleme toplantısından sonra öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir, bu bir tutanakla enstitüye bildirilir.  Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin doktora programı ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu konusundaki görüşünü tez ve bir üst yazı ile birlikte enstitüye teslim eder. Tez danışmanı, söz konusu teze ilişkin intihalle ilgili kontrolünü yapar ve intihal raporunu alarak enstitüye ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birinden başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora savunma tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile beraber kurularak ilgililere resmen bildirilir ve doktora tezi kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğünce tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora tez jürisinden kabul kararı alan tezin son hali kullanılarak danışman tarafından intihal yazılım programı raporu alınır ve raporla birlikte tez yazım kurallarına uygunluk kontrolü için ilgili enstitüye teslim edilir.

Doktora diploması

MADDE 27 – (1) Kredili ders notları ortalamasının en az 3,00 olması, tez çalışmasını tamamlayan ve tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve tezin dijital ortamdaki iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi, güz ve bahar yarıyıllarını kapsayan dönem 60 AKTS olmak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanına ek olarak, yüksek lisans not ortalaması ve/veya mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi ile Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümlerinin en az asgari değerlerinin uygulanması gerekir.

Sanatta yeterlik süresi

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalamasını 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamayı sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen doktora programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik programında danışman atanması

MADDE 31 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını ilgili enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının, en geç öğrencinin öğretime başladığı ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanın, sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü önerisi ile enstitü yönetim kurulunca seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 32 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senatoca kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak akademik takvime uygun olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğu ve intihal olmadığı konusundaki görüşünü bir üst yazı ile tezi enstitüye teslim eder. Enstitü intihalle ilgili kendi kontrolünü ayrıca yapar, kendi raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üyelerine, yedeklerine ve bir nüsha enstitüye verilecek şekilde istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı koordinatörlüğü aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Sanatta yeterlik tezi savunma jürisi tez enstitüye teslim edildikten sonra en geç on beş gün içerisinde yedekleri ile kurularak ilgililere resmen bildirilir ve tez kendilerine iletilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde varsa sanatta yeterlik programına uygun, yoksa enstitü yönetim kurulunca karar verilen sanatta yeterlik programına en yakın bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 33 – (1) AGNO’nun en az 3.00 olması koşulu ile sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç ve dijital ortamda iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenim Ücreti, Kayıt Yenileme, Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları,

Sınavlar ve Değerlendirme

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında danışman öğretim üyesi onayı ile en az iki ders alınabilir; öğrenci bu derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 35 – (1) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar hiçbir programa kayıtlı olmayıp öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulü ve enstitüde alacağı dersler ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Özel öğrencilerin aldıkları dersler ve başarıları hakkında kendilerine bir belge verilir.

(2) Gerekli şartları yerine getirerek lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin Üniversitede özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin muafiyet işlemlerinde, en fazla dört dersini ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kaydoldukları programa transfer edebilirler. Muafiyet verilen derslerin kredisi toplamı ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin toplam kredisinin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 36 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite dışından yapılacak yatay geçişlerde; en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve başvuruda bulunan başarılı öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvurularında öğrencinin kaç ders alacağı hususu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(2) Öğrenciler tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında sadece bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yaparak geçiş yapabilirler. Ancak bu öğrenciler tekrar başvuru yapmaları halinde sadece daha önce kayıtlı oldukları yüksek lisans programına geri dönebilirler. Söz konusu başvurular ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtları, akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Süresi içinde eğitim ve öğretim bedelini yatırıp kesin kaydını yaptırmayan adaylar lisansüstü öğrencisi olma hakkını kaybetmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Sundukları belge ve bilgilerin yanlış veya eksik olduğu anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmaksızın Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmış ise, kendilerine verilen diploma ve diğer belgeler iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılarak öğrenim ücretinin ödenmiş olması koşuluyla kayıt yenilemek zorundadırlar.

(4) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren akademik takvimde yer alan ders alma bırakma süresine kadar yenilenebilir.

Ücretler

MADDE 38 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilan edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Bilimsel hazırlık ve yabancı dilde hazırlık programları, lisansüstü eğitim ücretine dâhil değildir.

Kayıt dondurma

MADDE 39 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilecek geçerli nedenlerle bir öğrenci en çok iki yarıyıl kayıt dondurabilir. Askerlik durumunda ise askerlik süresince kayıt dondurulur. Öğrenci mazeretini resmî belgelerle kanıtlamak zorundadır.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci doğum, hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülemeyen nedenlerle yarıyıl içinde de kaydını dondurabilir. Yarıyıl içinde alınan kayıt dondurma işleminde öğrenci söz konusu yarıyılın başından başlayarak kaydı dondurulmuş sayılır, aldığı dersler silinir, sınavlara giremez ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Kayıt dondurma başvurusu mazeretin ve gerekli belgelerin sunulması koşuluyla yarıyılın ilk üç haftası içinde yapılır.

(4) Bir öğrenciye öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Ancak söz konusu izin sebeplerinin sürmesi halinde bu durum en fazla iki yarıyıl daha uzatılabilir.

Kayıt silme

MADDE 40 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Enstitü öğrencinin kayıt sildirme isteğini enstitü yönetim kurulu kararı ile Rektörlüğe iletir. Alınan eğitim-öğretim ücretleri iade edilmez.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan kayıt silmeye ilişkin hükümler dışında öğrencilerin;

a) Kendi istekleriyle,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmaları nedeniyle,

Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Derslere kayıt

MADDE 41 – (1) Ders danışmanı açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri, öğrenci ile belirler ve öğrenci bu derslere kaydolur. Kayıtlı öğrenci sayısı, ilgili enstitü yönetim kurulunun önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmayabilir ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinebilir. Öğrenci, danışmanının uygun bulması durumunda, alacağı dersleri; ilgili enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan derslerden ya da ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinde veya yurt içi veya dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçebilir.

(2) Programa kayıtlı bir öğrencinin öğrenimi süresince başka enstitülerden özel öğrenci olarak alacağı veya özel öğrenci statüsünde daha önce almış olup da transfer ettireceği derslerin toplam sayısı; tezli yüksek lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı doktora programlarında üç, tezsiz yüksek lisans programlarında dört, lisans derecesine dayalı doktora programlarında ise altı dersi geçemez. Yatay geçişte bu ders sınırlaması uygulanmaz. Aynı enstitünün aynı programında özel öğrenci olarak alınmış derslerin transfer edilebilir AKTS kredi toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda alması gereken AKTS kredi toplamının % 50’sini geçemez.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 42 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim programları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato tarafından kararlaştırılan içeriğe uyma koşuluyla ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredisi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen AKTS aralığı dikkate alınır. Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak derslerin AKTS’leri hesaplanır.

(4) Lisansüstü programlarda devamla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler; derslere, laboratuvar çalışmalarına ve uygulamalara % 70 oranında devam etmek ve dersi veren öğretim üyesinin ders ile ilgili uygun gördüğü çalışmalara katılmak zorundadırlar.

b) Öğrencilerin devamlarıyla ilgili kurallar dersin öğretim elemanınca belirlenir, izlenir ve değerlendirilir.

c) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

(5) Lisansüstü programlarda sınavlar ve sınavlara itirazlarla ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

a) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre sınıflandırılarak güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurulunun kararı ile sınav, sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde öğrencinin tüm sınav sonuçları ve yarıyıl içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Final sınavları ilgili yarıyıl sonunda açılır. Final sınavına katılmamış öğrencilerin mazereti ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Mazereti kanıtlayan uygun belgelerin ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilmesi halinde mazeret sınavları ilan edilen tarihlerde yapılır.

b) Öğretim elemanları, yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere her yarıyıl başında ilan edilen ders izlencesinde duyurur.

c) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları öğrenci bilgi sistemine girilerek ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süreyle saklanır.

ç) Öğrenciler, sınavların sonuçlarına, sonucun ilanını takip eden beş iş günü içinde, ilgili enstitü müdürlüğüne verecekleri dilekçe aracılığıyla itiraz edebilirler.

d) Enstitü müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Notların jüri veya komite şeklinde birden çok öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda, oluşturulacak komisyonun bir üyesi dersin yürütücüleri arasından, diğer ikisi yakın alanlardaki öğretim elemanları arasından belirlenir.

e) Komisyon, en çok beş iş günü içinde itirazı sonuçlandırır ve raporunu ilgili enstitü müdürlüğüne sunar.

f) Komisyon raporu ilk enstitü yönetim kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

(6) Lisansüstü programlarda başarı değerlendirme sistemi aşağıdaki gibidir:

a) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

 

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Puan Aralığı

Harf Notu

Kat Sayı

Puan Aralığı

Harf Notu

Kat Sayı

95-100

AA

4,00

95-100

AA

4,00

89-94

BA

3,50

89-94

BA

3,50

82-88

BB

3,00

82-88

BB

3,00

75-81

CB

2,50

75-81

CB

2,50

65-74

CC

2,00

0-74

FF

 

0-64

FF

0,00

 

 

 

 

b) FF notu, başarısız öğrenciler için takdir edilir. FF notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile, bu ders tekrarlanır.

c) VF notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. Bir dersten VF notu alan öğrenci, o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremez.

ç) Ortalamaya katılmayan notlar aşağıdaki gibidir:

S      Kredisiz derslerde ve tezinde başarılı

U     Kredisiz derslerde ve tezinde başarısız

I       Mazeretli

P      Tez çalışması devam ediyor

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzaktan öğretim

MADDE 43 – (1) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda uygulanır, açılacak programların teknik desteği, derslerin yayına hazırlanması ve uygulanması Üniversite Uzaktan Eğitim Birimi tarafından yapılır.

Diğer hükümler

MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.