6 Eylül 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31590

YÖNETMELİK

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden:

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2019 tarihli ve 30898 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre belirlenen krediyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin  17  nci   maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Zorunlu, seçmeli ve ön koşullu dersler

MADDE 17 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli dersler ise öğrencinin önerilen dersler içerisinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(2) İlgili kurul kararı ile bazı dersler ön koşullu ders olarak kabul edilebilir. Ön koşullu dersler, derse kayıt yapılabilmesi için bölüm/anabilim dalı/program başkanlıklarının teklifi ve ilgili kurul kararı ile başka ders/derslerden en az DD harf notunun alınmasının zorunlu olduğu dersleri ifade eder.

(3) Seçmeli derslerin açılması, kaldırılması veya alt-üst kontenjan sınırı belirlenmesi bölüm/anabilim dalı/program başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurulun onayı ile yapılır.

(4) Seçmeli dersler, mesleki eğitimi tamamlayan derslerden olabileceği gibi, ortak açılan veya diğer öğretim planlarında yer alan genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

(5) Öğrenciler talepleri halinde, kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin dışında, danışmanın teklifi ile kayıtlı olduğu ve ders alacağı bölüm/anabilim dalı başkanının onayı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan dersi/dersleri de alabilir. Bu şekilde alınan dersler GNO hesabında dikkate alınmaz ancak bu dersteki başarı durumu ayrı bir belgede gösterilir.

(6) Seçmeli dersler, Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ders kayıt işlemlerini gerçekleştirirler. Yeni kayıt olan öğrenciler, kayıtlarını takip eden ilk iki yarıyılın her birinde azami 30 kredi ders alabilirler.

(2) Öğrenciler, Üniversitede iki yarıyıl ders kaydı yaptırdıktan sonraki yarıyıldan itibaren ders kayıt işlemini en son hesaplanan GNO’suna göre yaparlar.

(3) Öğrencilerden, GNO’su 0-1,99 olanlar 30; 2,00-2,49 olanlar 35; 2,50-2,99 olanlar 40; 3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki ön koşul şartını sağladıkları derslere kayıtlanabilirler.

(4) Öğrenciler, başarısız oldukları ve hiç almadıkları derslere öncelikli olarak kayıt olmak zorundadırlar. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alt dönem derslerinden başlayarak derslere kayıt olurlar.

(5) Bir üst yılın yarıyılından ders alabilen öğrenci o yarıyıldaki derslerin tamamına kayıtlanmadan daha üst yılların yarıyıllarından ders alamaz.

(6) Bir dersin alınabilmesi için dersin ilgili dönemde, ilgili birimde ya da Üniversitenin diğer birimlerinde açılmış olması gerekir.

(7) Birinci sınıfta öğrenime başlayan veya yatay/dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerden ders muafiyeti talebinde bulunanlar, kayıtlarını takip eden ilk iki yarıyılın her birinde ilgili yarıyılda 30 kredi sınırını aşmamak ve ön koşul şartını sağlamak kaydıyla alt yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki derslere kayıtlanabilirler.

(8) Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirlenen ders ekle/sil döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya yeni derse kayıt olabilirler.

(9) Öğrencinin ön koşullu dersleri alabilmesi için önceki yarıyıllardaki ön koşul ders/derslerden en az DD notu almış olması gerekir.

(10) GNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, alt yarıyıllardan istedikleri dersleri tekrar alabilirler. GNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

(11) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine aynı seçmeli ders grubundan eşit kredili başka bir seçmeli ders alınabilir. Başka bir seçmeli ders alınması durumunda alınan bu derse devam zorunludur.

(12) Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin kayıt olabilecekleri ders kredi miktarı çift anadal ve yan dal esaslarına göre belirlenir.

(13) Ders kayıtları ve ders ekle/sil döneminden sonra öğrenci, derse kayıtlanamaz ve dersi bırakamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Mazeret sınavı: Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin sınav tarihleri ilgili yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri kapsamında sınavlarla ilgili suç sayılan eylemlerden birini gerçekleştirdiği yapılan disiplin soruşturması ile belirlenen öğrenci ilgili sınavdan sıfır almış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021-2022 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden, GNO’su 0-2,99 olanlar 42; 3,00-4,00 olanlar 45 krediye kadar alt yarıyıllardaki, ders kaydı yaptırdığı yarıyıldaki ve takip eden yarıyıllardaki ön koşul şartını sağladıkları derslere kayıtlanabilirler.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2019

30898

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/9/2020

31248

2-

11/1/2021

31361